Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse

Aktualno


352. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 28. junij 2024

Ekonomsko-socialni svet se je seznanil z Izhodišči za pripravo zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, Izhodišči za Zakon o kakovosti v zdravstvu ter Izhodišči za Zakon o pravici nekdanjih bolnikov z rakom do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov. Že ustanovljeni Strokovni odbor ESS za delo in socialne zadeve za spremljanje prihajajočih sprememb v zdravstvenem sistemu bo obravnaval predloge vseh treh zakonov, in sicer se bo sestajal v rednih časovnih sosledjih, potrebnih za to, da se člani Ekonomsko-socialnega sveta na strokovni ravni vključujejo v potek dejavnosti Vlade Republike Slovenije na področju zdravstva.

Po seznanitvi s predlogi sprememb davčne zakonodaje je ESS ustanovil Strokovni odbor ESS za področje financ in davčne zakonodaje.

Nadalje je pri obravnavi izhodišč za spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ustanovil še strokovni odbor, ki bo pregledal težave po posameznih dejavnostih in ugotovil, ali so potrebne spremembe zakona, ter te morebitne spremembe tudi oblikoval.


SREČANJE SOCIALNIH PARTNERJEV S PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJE ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD) – 24. november 2023

Strokovnjaki OECD so za pridobitev čim več informacij z različnih področij v sklopu obiska v Sloveniji obiskali ključne resorje in druge institucije za pripravo novega Ekonomskega pregleda za Slovenijo. Dokument bo poleg splošne analize za Slovenijo vključeval tudi priporočila.


Na srečanju socialnih partnerjev s predstavniki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki je potekalo v petek, 24. novembra 2023, je bila tema pogovora razdeljena na dva dela.

V prvem delu je pogovor potekal o splošnem makroekonomskem stanju v Sloveniji in razmerah na trgu dela, finančnem sistemu in področju zelenega prehoda ter deloma tudi enakosti spolov. V drugem delu so govorili o izzivih stanovanjske politike.


PREDSEDUJOČI EKONOMSKO-SOCIALNEMU SVETU POZIVA K OŽIVITVI SOCIALNEGA DIALOGA – 1. september 2023


Predsedujoči Ekonomsko-socialnemu svetu Jakob Počivavšek, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, je na člane sveta in Kabinet predsednika Vlade RS naslovil pismo, s katerim jih poziva k obuditvi socialnega dialoga


Ekonomsko socialni svet, ki predstavlja osrednje mesto, na katerem naj bi se vodil socialni dialog v Sloveniji, trenutno ne deluje zaradi odločitve delodajalskih organizacij, da začasno izstopijo iz Ekonomsko socialnega sveta, in sicer do zagotovitve pogojev za enakopraven tripartitni socialni dialog, ki bo temeljil na spoštovanju Pravil o delovanju ESS.

Slovenija je trenutno pred velikimi izzivi, v katerih bodo morali svojo vlogo odigrati tudi socialni partnerji. Na podlagi Načrta za okrevanje in odpornost je v pripravi vrsta reform, ki bo terjala širok družbeni konsenz, ki ga je v prvi vrsti mogoče in potrebno doseči med socialnimi partnerji. Nekateri predlogi, npr. osnutek izhodišč za reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so že bili posredovani socialnim partnerjem, prav tako čakajo na predlog celovite zdravstvene reforme. Na podlagi dosedanje tradicije pri sprejemanju tovrstnih reform, z vidika njihove legitimnosti in nenazadnje širše sprejemljivosti, si ni mogoče zamisliti priprave in sprejemanja teh reform brez sodelovanja in konsenza socialnih partnerjev.

Poleg tega Slovenijo čaka odprava posledic uničujočih poplav, ki so se zgodile v začetku meseca avgusta ter priprava in sprejem sanaciji namenjenih ukrepov. Številni od teh, med njimi tudi interventni, ki so že v obravnavi v zakonodajnem postopku, pa tudi tisti, ki bodo sledili, zadevajo praktično vse subjekte in neposredno zadevajo področja, ki jih kot temeljna obravnava Ekonomsko socialni svet. Nujno je, da se tudi o interventnih ukrepih in zlasti o sanacijskih, ki naj bi bili v večji meri tudi sistemski, vodi socialni dialog, ki mora imeti svoje mesto v tem postopku in na voljo čas, v katerem se lahko vodi argumentirana razprava.

Kot trenutno predsedujoči Ekonomsko socialnemu svetu zato poziva zlasti delodajalske organizacije in vlado, da se člani Ekonomsko socialnega sveta čim prej sestanejo in dogovorijo o nadaljevanju dela Ekonomsko socialnega sveta, saj glede na prej navedeno ocenjuje, da je njegovo učinkovito delovanje nujno tudi ali zlasti v takšnih okoliščinah.

Priloga: Pismo predsedujočega ESS, g. Jakoba Počivavška, predsednika Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM
Dopis članom ESS.pdfDELODAJALSKE ORGANIZACIJE O IZSTOPU IZ EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 21. 7. 2023

Delodajalske organizacije, članice Ekonomsko-socialnega sveta – Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije – so v obdobju zadnjega leta, večkrat izrazile nezadovoljstvo in zaskrbljenost zaradi neustrezno vodenega socialnega dialoga na tripartitni ravni ter ponavljajočega kršenja Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta s strani Vlade RS in pristojnih ministrstev.

V pismu so predsednika Vlade Republike Slovenije g. Roberta Goloba in predsednika Ekonomsko-socialnega sveta g. Jakoba Počivavška seznanile, da izstopajo iz Ekonomsko-socialnega sveta, in sicer vse dokler ne bodo zagotovljeni pogoji za enakopraven tripartitni socialni dialog, ki bo temeljil na spoštovanju Pravil o delovanju ESS.

Priloga: pismo delodajalskih organizacij, članic ESS
Obvestilo DDO, članic ESS.pdf


351. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 7. julij 2023

Predstavniki Kapitalske družbe so predstavili predlog sprememb in dopolnitev pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, s katerimi so člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) soglašali. Nato so se udeleženci seje seznanili z informacijo o izvajanju aktivnosti na podlagi načrta za okrevanje in odpornost ter sprejeli sklep, da bo Vlada Republike Slovenije do 25. avgusta 2023 pripravila nabor zakonodajnih predlogov, ki so potrebni za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter bodo predmet usklajevanja v socialnem dialogu s predvidenim časovnim okvirom za socialni dialog.
Člani ESS so soglašali tudi s predlogom Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, z dopolnitvami Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz razprave ter s podaljšanjem prehodnega obdobja na 12 mesecev. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v osmih dneh po sprejetju Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen objavilo javni razpis glede oblikovanja smernic za ocenjevanje tveganja.


IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 4. julij 2023
  Ekonomsko-socialni svet je v sklopu razprave o vodenju socialnega dialoga in kršitvah Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta ugotovil, da je socialni dialog ključen v postopku priprave in sprejemanja zakonodaje. Dosedanje pomanjkljivosti v socialnem dialogu bodo odpravili s spoštovanjem Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta v prihodnje.


  350. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 9. junij 2023
   Ekonomsko-socialni svet (ESS) se je najprej seznanil s predlogom Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni covid-19 in zatem z mnenjem o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Člani so podprli prizadevanja ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da skupaj z deležniki predlagajo poslancem državnega zbora spremembe in dopolnila, ki bi zagotovili, da ne bo posegov v neodvisnost inšpektorjev in v postopke inšpekcijskega nadzora ter da se jasno razlikujejo pristojnosti inšpektorjev in tako imenovanih pooblaščenih svetovalcev za zaščito živali.
   Ob seznanitvi z dvaindvajsetim poročilom Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine so člani ESS sprejeli dogovor, da socialni partnerji ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v desetih dneh pošljejo morebitne pisne pripombe, ki bodo skupaj s poročilom poslane Svetu Evrope.
   Predstavniki ministrstev za delo in finance so prisotne seznanili tudi z vmesnim poročilom Strokovnega odbora ESS za pripravo predloga Zakona o čezmejnem izvajanju storitev ter z ukrepi za ohranitev konkurenčnosti storitev izvoznega dela slovenskega gospodarstva, pri čemer so sklenili, da bo ministrstvo za finance najpozneje do 16. junija 2023 socialnim partnerjem poslalo pisni odgovor v zvezi s časovnico za pripravo ukrepov za ohranjanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
   Na seji so se člani ESS seznanili še z mnenjem o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani je Borut Sajovic); nadalje z letnim poročilom o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2022 in vmesnim poročilom Pogajalske skupine ESS za pripravo novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) ter načrtovanimi dejavnostmi in predvideno časovnico v zvezi z novelo.
   Ob zaključku seje so se člani še dogovorili, da bo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najpozneje do 16. junija 2023 podalo pisni odgovor, zakaj niso bila upoštevana Pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta v primeru Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerega vsebina je bila razširjena z institutom vdovskih pokojnin.


   IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 31. maj 2023
    Člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) so se seznanili s poročilom pogajalske skupine ESS za obravnavo Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu in Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi s predlogom Zakona o digitalizaciji zdravstva ter z gradivom, ki jim je bilo poslano do 30. maja 2023. Ker čistopisa predloga zakona niso prejeli, so se dogovorili, da ga bo resorno ministrstvo poslalo naknadno.

    Socialni partnerji so poleg tega pozvali Ministrstvo za zdravje, da v največji možni meri upošteva pripombe in predloge, dane v razpravi k obema točkama dnevnega reda seje, ter upošteva opozorila informacijske pooblaščenke.


    349. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 12. maj 2023

    Ekonomsko-socialni svet (ESS) se je najprej seznanil z izhodišči za vzpostavljanje sistema dolgotrajne oskrbe in ustanovil Pogajalsko skupino ESS za pripravo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in interventnega zakona na področju kadrov v socialnem varstvu in zdravstvu pri izvajalcih socialnega varstva.


    Nato so se člani seznanili in podprli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Ministrstvo za solidarno prihodnost in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pozvali, naj pri oblikovanju predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu in predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi v največji možni meri upoštevata pripombe iz razprave.


    348. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 14. april 2023


    Ekonomsko-socialni svet se je na tokratni seji seznanil s predlogom odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2024 do 2026 in z osnutkom programa stabilnosti 2023.    347. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 7. april 2023


    Ekonomsko-socialni svet (ESS) se je najprej seznanil s poročilom o nadaljevanju aktivnosti glede digitalne pismenosti v Republiki Sloveniji in Slovenske digitalne koalicije, nato pa še z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa. Pri slednjem je bil podan poziv Ministrstvu za finance, naj v največji možni meri upošteva pripombe, ki so jih člani poudarili med razpravo, predvsem na področju socialnega dialoga.

    V nadaljevanju seje so se člani ESS seznanili tudi s predlogom Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zavodih, pri čemer sta sindikalna in delodajalska stran pozvali Vlado Republike Slovenije, naj zakon umakne iz zakonodajnega postopka, oziroma poslance Državnega zbora Republike Slovenije, naj sprejmejo sklep, da Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zavodih ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Vladna stran v Ekonomsko-socialnem svetu je vztrajala pri tem, da se zakonodajni postopek glede navedenega zakona nadaljuje.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 4. april 2023


    Ekonomsko-socialni svet se je na današnji izredni seji seznanil z dvema predlogoma zakonov, in sicer Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu in Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

    Za nadaljnjo obravnavo obeh zakonov je Ekonomsko-socialni svet ustanovil posebno pogajalsko skupino za njuno obravnavo.


    346. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 10. marec 2023

    Člani Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljnjem besedilu: ESS) so se na tokratni seji najprej seznanili z analizo mehanizmov v konkurenčnih državah na področju napotovanja delavcev ter analizo proizvodnih in prodajnih cen električne energije v Republiki Sloveniji, ki ju je pripravilo ministrstvo za finance.

    Nato je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavilo spremembe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, pri čemer je bil izpostavljen poziv Vladi Republike Slovenije za dosledno spoštovanje Pravil o delovanju ESS pri obravnavi vseh zakonov s področja delovanja ESS.

    Pred koncem seje se je ESS seznanil še z osnutkom Nacionalnega reformnega programa in sklenil dogovor, da bodo usklajevanja s socialnimi partnerji potekala po posameznih ministrstvih glede na področja, ki jih ta pokrivajo.


    SREČANJE SOCIALNIH PARTNERJEV Z EVROPSKIM KOMISARJEM ZA DELO IN SOCIALNE PRAVICE - 23. februar 2023

    V četrtek, 23. februarja 2023, so se socialni partnerji, predstavniki reprezentativnih delodajalskih in delojemalskih organizacij v Sloveniji, ki so članice ESS, srečali z evropskim komisarjem za delo in socialne pravice Nicolasom Schmitom. Komisar je ob obisku izpostavil predloge Evropske komisije s področja, ki ga zastopa, kot so ukrepi za izboljšanje delovnih pogojev pri platformnem delu in podpora trajnostni rasti digitalnih platform dela v Evropski uniji, evropsko leto veščin ter pobude na področju socialnega dialoga. Dotaknil se je tudi vprašanja minimalne plače, dolgotrajne oskrbe ter izzivov, ki jih prinašajo povečevanje življenjskih stroškov, energetska kriza in primanjkljaji na trgu delovne sile.

    Predstavniki delodajalskih in sindikalnih organizacij so nato podali svoje poglede na obravnavano tematiko, pri čemer so namenili nekaj besed tudi finančni podpori krepitvi kompetenc socialnih partnerjev.
    345. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 17. februar 2023


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljnjem besedilu: ESS) se je pri prvi vsebinski točki seje seznanil s predlaganimi spremembami Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij (ZPPPK) in jih nato tudi potrdil.

    Poleg tega so se člani ESS seznanili z analizo stanja slovenskega zdravstva, pri čemer je minister za zdravje prisotnim predstavil koalicijska izhodišča za pripravo zdravstvene reforme. ESS je pozval ministrstvo za zdravje, da v najkrajšem možnem času vključi socialne partnerje v pripravo nadaljnjih korakov zdravstvene reforme.


    344. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 13. januar 2023


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljnjem besedilu: ESS) se je na prvi letošnji seji seznanil s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, s poročilom o nadaljevanju dejavnosti Strategije razvoja in uporabe spretnosti za Slovenijo, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, ter z osnutkom Pravilnika o poklicnih boleznih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

    V nadaljevanju so se člani ESS seznanili tudi s predlogom novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije pripravilo na podlagi sklepa Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.
    Odbor je ministrstvo pozval, da pripravi predlog novele, s katero se bo celovito obravnavala in odpravila anomalija pri upoštevanju pokojninske osnove v primeru, ko je zavarovanec invalid, ki je v skladu s preostalo delovno zmožnostjo delal s krajšim delovnim časom od polnega ter je obenem za preostanek do polnega časa prejemal delno nadomestilo po 86. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

    Na podlagi napovedi ministra za delo o pripravi ene od ključnih reform sedanje vlade je ESS ustanovil pogajalsko skupino za pripravo pokojninske zakonodaje.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 9. december 2022

    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljnjem besedilu ESS) se je najprej seznanil z Načrtom za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2023 in 2024. Pri obravnavi poročila Pogajalske skupine ESS za pripravo Predloga zakona o čezmejnem izvajanju storitev so se člani ESS odločili, da Ekonomsko-socialni svet ustanovi Strokovni odbor Ekonomsko-socialnega sveta za pripravo rešitev na področju ohranjanja konkurenčnosti na področju čezmejnega izvajanja storitev, katerega cilj je do konca leta 2022 oceniti podrobne učinke črtanja 2. odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter do konca februarja 2023 pripraviti analizo mehanizma v konkurenčnih državah na področju napotovanja delavcev. Do konca marca 2023 bo strokovni odbor predlagal mednarodno primerljive ukrepe za ohranitev konkurenčnosti storitveno-izvoznega dela slovenskega gospodarstva, vključno s spremembami na davčnem področju. Socialni partnerji so soglašali, da se predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev dopolni tako, da se deli zakona, vezani na črtanje 2. odstavka 144. člena, začnejo uporabljati 1. januarja 2024.

    Pred koncem seje so socialni partnerji podprli v okviru pogajalske skupine predlagane spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.


    343. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 2. december 2022


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljnjem besedilu ESS) se je seznanil z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in pozval Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu vlada), da pri nadaljnjem oblikovanju besedila zakona čim bolj upošteva predloge iz razprave na seji. Vlado so člani ESS pozvali tudi k pripravi analize proizvodnih in prodajnih cen električne energije v Republiki Sloveniji in ocene o tem, kje ostaja razlika med njimi, ter k seznanitvi ESS s tem, kdaj bodo slovenske zmogljivosti električne energije gospodarstvu znova na voljo po ceni blizu proizvodne cene.

    Pod točko razno je ESS znova pozval vlado, da se opredeli do predloga skrajšanega postopka za dopolnitev drugega odstavka 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Socialna partnerja sta še pozvala ministra za zdravje k udeležbi na seji skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prav tako sta pozvala ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministra za zdravje, da se odzoveta in določita termin za ločena sestanka z delegacijama Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
    Ob koncu seje sta socialna partnerja še pozvala vlado, da se njeni člani in namestniki v ESS redno udeležujejo sej ESS.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 18. november 2022


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljnjem besedilu ESS) se je seznanil z izhodišči Vlade Republike Slovenije glede določitve in uskladitve zneska minimalne plače. Minister, pristojen za delo, se je v zvezi s tem posvetoval s socialnimi partnerji.

    Sindikalna in delodajalska stran se bosta glede priprave zakona o shemi za skrajšani delovni čas in čakanje na delo sestali z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Nato bo ESS navedeni zakon obravnaval na naslednji seji.


    342. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 11. november 2022


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljnjem besedilu: ESS) se je seznanil s poročilom o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2021. Ob tem je pozval inšpektorat, naj poudarke iz razprave na seji upošteva pri načrtovanju svojega dela in v strukturi poročila za leto 2022.

    ESS je podprl Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva. Opravil je tudi razpravo o predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o trgovini.

    V nadaljevanju je ESS opravil prvo razpravo o predlogu Vlade Republike Slovenije o določitvi višine minimalne plače. Skupnih stališč člani niso dosegli, zato bo to točko ESS obravnaval prihodnji teden na izredni seji.


    341. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 14. oktober 2022


    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil s predlogom odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, s predlogom sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023, s predlogom proračuna Republike Slovenije za leto 2024 in s predlogom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 ter s končnim poročilom o izvedeni raziskavi o minimalnih življenjskih stroških in njenih ugotovitvah.

    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil tudi s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Socialni partnerji so pozvali Vlado Republike Slovenije, da se pred obravnavo in sprejetjem strategije upravljanja naložb posvetuje z Ekonomsko-socialnim svetom.

    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil s sklepom skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in podprl predlog skrajšanega postopka za dopolnitev drugega odstavka 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Socialni partnerji so pozvali Vlado Republike Slovenije, da se v 14 dneh opredeli do tega predloga in v enem mesecu skliče sestanek s socialnimi partnerji.


    340. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 23. september 2022


    Člani Ekonomsko-socialnega sveta so pri potrjevanju dnevnega reda dodali obravnavo še ene točke, in sicer predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki jo je pripravilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ekonomsko-socialni svet je pozval resorno ministrstvo, da upošteva predloge in dopolnitve socialnih partnerjev iz današnje razprave in jih vključi v besedilo zakona v obliki amandmajev.

    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil z rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2022, s poročilom Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2021 ter letnim poročilom o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2021. Ekonomsko-socialni svet je v nadaljevanju podal pozitivno mnenje k predlogom sprememb in dopolnitvi Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.

    Ob seznanitvi s postopkom spremembe sporazumov o zaposlovanju s Srbijo ter Bosno in Hercegovino so člani Ekonomsko-socialnega sveta pozvali ministrstvo za delo k takojšnjemu sklicu delovne skupine, v katero bodo vključeni vsi socialni partnerji, in sicer pred nadaljnjim postopkom usklajevanja sporazumov med državami.

    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil s poročilom strokovnega odbora za obravnavo novele Zakona o dohodnini, novele Zakona o trošarinah, novele Zakona o davčnem postopku in novele Zakona o finančni upravi ter razen novele Zakona o dohodnini podprl preostale tri novele zakonov.

    Člani Ekonomsko-socialnega sveta so se seznanili tudi s poročilom strokovnega odbora za spremljanje prihajajočih sprememb v zdravstvenem sistemu in poročilom pogajalske skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje v zvezi z vodenjem evidenc delovnega časa ter podprli predlog zakona. Odprta vprašanja iz današnje razprave bo resorno ministrstvo skupaj s socialnimi partnerji reševalo v okviru priprave podzakonskih aktov.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 26. avgust 2022


    Člani Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se na današnji izredni seji seznanili z vsebino predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokega dviga cen električne energije in zemeljskega plina ter pozvali ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da v največji možni meri upošteva v razpravi dane predloge in pripombe socialnih partnerjev.

    Seznanili so se tudi z vsebino predloga zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najranljivejše skupine prebivalstva ter pozvali ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v največji možni meri upošteva v razpravi dane predloge in pripombe socialnih partnerjev. V ta namen se bodo predstavniki ministrstva v prihodnjem tednu sestali s predstavniki socialnih partnerjev.

    Do srede prihodnjega tedna lahko socialni partnerji dajo svoje predloge in stališča k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa bo najpozneje do petka, 2. septembra 2022, sklicalo posvet s predstavniki socialnih partnerjev.

    Ministrstvo za zdravje je bilo v sklopu obravnave sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 24. 8. 2022 o ugotovitvi obstoja resnih motenj, ki ogrožajo stabilnost zdravstvenega sistema, pozvano, da najpozneje v 14 dneh skliče sejo strokovnega odbora ESS.

    Člani ESS so se seznanili še s prvim poročilom strokovnega odbora za finance in gospodarstvo za obravnavo novele Zakona o dohodnini, novele Zakona o trošarinah, novele Zakona o davčnem postopku in novele Zakona o finančni upravi ter s prvim poročilom pogajalske skupine ESS za pripravo sprememb Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.


    339. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 15. julij 2022


    Člani Ekonomsko-socialnega sveta so se po več kot letu dni znova sestali na redni seji. Seje se je udeležil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob in socialnim partnerjem predstavil prednostne naloge vlade v mandatu 2022–2026.

    Ekonomsko-socialni svet je poleg tega ustanovil pogajalsko skupino ESS za pripravo sprememb Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, pogajalsko skupino ESS za pripravo predloga sprememb pravil o delovanju ESS ter stalni strokovni odbor ESS za spremljanje prihajajočih sprememb v zdravstvenem sistemu.

    Ekonomsko-socialni svet je sprejel tudi poročilo pogajalske skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje v zvezi z vodenjem evidenc delovnega časa. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo namreč septembra v zakonodajni postopek vložilo predlog sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, socialni partnerji tako lahko ministrstvu pošljejo dodatne predloge do konca avgusta.

    Predsedovanje Ekonomsko-socialnemu svetu je s tem mesecem prevzela sindikalna stran, novi predsedujoči Ekonomsko-socialnemu svetu pa je postal Branimir Štrukelj iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.    Vojna v Ukrajini: IZJAVA EVROPSKIH EKONOMSKO-SOCIALNIH SVETOV – Versailles, 10. in 11. marec 2022


    Ekonomsko-socialni sveti Evropske unije smo podpisali skupno izjavo glede vojne v Ukrajini, v kateri izražamo globoko zaskrbljenost, veliko ogorčenje in brezpogojno podporo ukrajinskemu narodu.

    Odločno nasprotujemo neupravičenemu vdoru v suvereno državo ter podpiramo učinkovit, hiter in usklajen odziv držav članic EU.

    Podpisnice izjave smo začasno zamrznile vse dejavnosti v okviru AICESIS do sklica izredne generalne skupščine, ki bo 28. junija 2022 v Atenah v Grčiji. O tej pobudi naj bi razpravljali in jo pregledno izvajali skupaj z vsemi sveti in podobnimi institucijami, članicami AICESIS, na vseh celinah po pravilih, ki urejajo delovanje združenja.

    Podpiramo vse evropske in mednarodne sankcije, sprejete proti Ruski federaciji. Verjamemo, da je zaradi dostojanstva danes treba uporabiti vsa sredstva in pošiljati vsa možna sporočila, da bi ljudem v Ukrajini zagotovili, da v svojem boju proti zatiranju niso osamljeni ter da naše institucije in njihove organizacije civilne družbe stojijo za njimi v tem temnem času za svetovni mir.    Skupna Deklaracija.pdf    PREDSEDUJOČI EKONOMSKO-SOCIALNEMU SVETU POZIVA K OŽIVITVI SOCIALNEGA DIALOGA


    Ljubljana, 20. julij 2021 – Predsedujoči Ekonomsko-socialnemu svetu Mitja Gorenšček, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, je na člane sveta danes naslovil pismo, s katerim jih poziva k obuditvi socialnega dialoga ter opozarja na škodljive posledice neaktivnosti in neusklajenosti socialnih partnerjev.

    Od zadnjega zasedanja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) je minilo že več kot dva meseca. V tem obdobju je bilo sicer sprejetih in uveljavljenih več novih uredb in zakonov, o katerih bi glede na svojo vlogo, poslanstvo in namen moral razpravljati in oblikovati stališča do njih tudi ESS. Dejstvo namreč je, da lahko prave, učinkovite rešitve najlažje poiščemo s pomočjo dialoga.

    Četudi si člani ESS vseskozi prizadevajo za intenzivnejše sodelovanje med socialnimi partnerji in vlado, delujejo proaktivno, iščejo kompromisne rešitve ter so se tudi v času, ko je socialni dialog zamrl, večkrat sestali ter jasno opredelili in izpostavili minimalne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za nadaljevanje socialnega dialoga, jim tega dejansko žal ni uspelo vzpostaviti.

    Po mnenju predsedujočega ESS, ki v ESS zastopa Gospodarsko zbornico Slovenije kot enega od socialnih partnerjev na strani delodajalcev, so ob odsotnosti socialnega dialoga prikrajšani vsi partnerji, ki se jih vprašanja v domeni ESS tako ali drugače tičejo. Dejstvo je, kot pravi Gorenšček, da so vsi ukrepi učinkovitejši in pravne podlage bolj kakovostne, če so plod sodelovanja in dogovora med socialnimi partnerji, zato v vlogi predsedujočega ESS vse socialne partnerje in vlado ponovno poziva k zavzetemu socialnemu dialogu in sodelovanju.

    Ekonomsko-socialni svet Republike Slovenije je tristranski organ socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije, torej delojemalcev, delodajalcev in Vlade RS, ustanovljen z namenom, da obravnava vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno politiko, in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev.


    Priloga: Pismo Mitje Gorenščka, predsedujočega Ekonomsko-socialnemu svetu, članicam in članom Ekonomsko-socialnega sveta


    AKTIVNOSTI EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA V ŠTEVILKAH


    Sekretariat Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) je zbral podatke o poteku usklajevanj med socialnimi partnerji in Vlado Republike Slovenije za obdobji, ko sta Vlado Republike Slovenije vodila dr. Miro Cerar in Marjan Šarec, ter za obdobje aktualne vlade Janeza Janše.

    Usklajevanja med vlado in socialnimi partnerji v okviru ESS potekajo v obliki sej ESS in sestankov kolegija ESS ter sestankov pogajalskih skupin in strokovnih odborov. Delovanje kolegija ESS ter ustanavljanje pogajalskih skupin in strokovnih odborov potekata od leta 2017 naprej.

    V tabeli so navedeni podatki o številu in trajanju sej ESS ter številu kolegijev in ustanovljenih pogajalskih skupin oziroma strokovnih odborov. Prav tako so dodani primerjalni podatki o številu vsebinskih točk in predlogov zakonov, ki so bili obravnavani v okviru ESS v času posameznega mandata.

    V obdobju vlade dr. Mira Cerarja je potekalo 65 sej ESS, in sicer povprečno 1,35 seje mesečno. Te so v povprečju trajale 3 ure in 2 minuti. Ko je vlado vodil Marjan Šarec, so se člani ESS zbrali na 17 sejah ESS oziroma na 0,94 seje ESS mesečno. Povprečno so seje v tem obdobju trajale 3 ure in 20 minut. V obdobju aktualne vlade pa je do tega dne potekalo 16 sej ESS ali 1,10 seje mesečno, ki so v povprečju trajale 5 ur in 6 minut.

    Od leta 2017 ESS ustanavlja tudi pogajalske skupine ESS in strokovne odbore ESS. V mandatu dr. Mira Cerarja je bila ustanovljena 1 pogajalska skupina ESS ali v poprečju 0,05 mesečno, poleg tega pa je bilo ustanovljenih 8 strokovnih odborov ESS, kar pomeni 0,39 odbora mesečno. V naslednjem mandatu je bilo ustanovljenih 6 pogajalskih skupin ESS (0,33 mesečno) in 10 strokovnih odborov (0,56 mesečno). ESS je v obdobju aktualnega mandata ustanovil 9 pogajalskih skupin ESS (0,62 mesečno) in 6 strokovnih odborov (0,41 mesečno), pri čemer so v okviru Strokovnega odbora za pripravo Načrta za okrevanje in odpornost potekala usklajevanja z vsakim ministrstvom oziroma vladno službo posebej.

    Člani ESS so v obdobju vlade dr. Mira Cerarja obravnavali skupno 159 vsebinskih točk (povprečno 3,31 mesečno ali 2,45 točke na sejo ESS) in 29 predlogov zakonov (0,60 mesečno ali 0,45 na sejo). Ko je Vlado RS vodil Marjan Šarec, je bilo obravnavanih 67 vsebinskih točk (3,72 mesečno ali 3,94 na posamezno sejo ESS) ter 9 predlogov zakonov (0,50 mesečno ali 0,53 na sejo ESS). V aktualnem obdobju pa je bilo za zdaj obravnavanih 60 vsebinskih točk (4,14 mesečno ali 3,75 na sejo ESS) in 21 predlogov zakonov (1,45 mesečno ali 1,31 na posamezno sejo ESS).

    Od 1. januarja 2017 naprej se na sejah kolegija srečujejo predstavniki posameznega partnerja v ESS. V času vlade dr. Mira Cerarja je bilo teh srečanj povprečno 0,63 mesečno (13 sej kolegija ESS), v obdobju vlade Marjana Šarca 0,89 mesečno (16 sej) in v aktualnem obdobju 1,95 seje kolegija ESS na mesec (23 sej).
    ODPOVEDANA 339. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 14. maj 2021


    339. seja Ekonomsko-socialnega sveta, predvidena 14. maja 2021, je bila na podlagi odločitve enega izmed socialnih partnerjev odpovedana.

    Sindikalne centrale, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, so Ekonomsko-socialni svet obvestile o nadaljnji neudeležbi na sejah ESS in njegovih delovnih teles.

    Ker na sindikalni strani ne bo zagotovljena sklepčnost za začetek seje in v skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravil o delovanju ESS, je bila seja odpovedana.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 23. april 2021


    Na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta so se člani seznanili s Predlogom odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 in osnutkom Programa stabilnosti 2021, pri tem pa niso sprejeli nobenega sklepa.

    Ob seznanitvi z Načrtom za okrevanje in odpornost sta socialna partnerja pozvala Vlado Republike Slovenije, da v čim večji meri upošteva pripombe socialnih partnerjev, podane v razpravi, ter v skladu s Pravili o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta v nadaljnjo pripravo, izvajanje in evalvacijo Načrta za okrevanje in odpornost aktivno vključi oba socialna partnerja.

    Na seji je Ekonomsko-socialni svet tudi imenoval člane v Odbor Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in ustanovil Pogajalsko skupino Ekonomsko-socialnega sveta za usklajevanje davčnih zakonov, ki so trenutno v javni obravnavi.


    338. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 9. april 2021


    Ekonomsko-socialni svet je na redni seji obravnaval kandidaturo prof. dr. Vlada Dimovskega za direktorja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) in kandidaturo podprl.

    V nadaljevanju so se člani Ekonomsko-socialnega sveta seznanili z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu. Pravilnik so člani tudi potrdili. Ob tem pa so Vlado Republike Slovenije in resorna ministrstva pozvali, da se pravočasno lotijo prenosa direktiv in drugih mednarodnih pravnih aktov v slovenski pravni red in tako omogočajo pravočasno prilaganje na njihovo uresničevanje.

    Pod točko razno sta oba socialna partnerja pozvala Vlado Republike Slovenije in resorna ministrstva, da predložijo osnutke dokumentov, ki so podlaga za črpanje finančnih sredstev iz evropskih skladov, in zagotovijo aktivno sodelovanje socialnih partnerjev pri njihovem nastajanju.


    NADALJEVANJE IZREDNE SEJE EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 9. april 2021


    Ekonomsko-socialni svet je na današnjem nadaljevanju izredne seje po razpravi, ki je bila opravljena 24. marca 2021, sprejel sklep, da je bil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu v zakonodajni postopek vložen s kršitvijo pravil o delovanju ESS in da so usklajevanja potekala ločeno s posamičnimi socialnimi partnerji, to je delodajalci.
    Ekonomsko-socialni svet je v zvezi s tem sprejel tudi sklep, da se je s predlogom zakona le seznanil. Člani so namreč v razpravi o predlogu zakona ugotovili, da delodajalska in vladna stran predlog zakona podpirata, predstavniki delojemalske strani pa mu nasprotujejo.

    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predlagalo ustanovitev pogajalske skupine ESS za pripravo sprememb Zakona o urejanju trga dela in sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih. ESS je sprejel sklep, da ustanovi strokovni odbor za delo in socialne zadeve z namenom ugotovitve vsebine pogajanj za spremembe obeh zakonov.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 24. marec 2021


    Na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta so se člani sveta seznanili z verzijo predloga Zakona o debirokratizaciji z dne 16. 3. 2021 in o predstavljenem predlogu opravili razpravo.

    Zaradi dolgotrajne razprave je bila izredna seja prekinjena, zato bo o datumu poteka nadaljevanja seje odločal Kolegij Ekonomsko-socialnega sveta.


    337. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 12. marec 2021


    Današnje seje Ekonomsko-socialnega sveta se je udeležil minister Zvone Černač iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Članom sveta je predstavil predlog Načrta za okrevanje in odpornost. Ekonomsko-socialni svet je ob koncu razprave znova pozval resorna ministrstva, da povabijo socialne partnerje k aktivni udeležbi pri pripravi projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

    V nadaljevanju seje so se člani Ekonomsko-socialnega sveta seznanili s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslank in poslancev, a predloga zakona niso podprli.

    Ekonomsko-socialni svet pa bo o ustanovitvi pogajalske skupine za pripravo sprememb Zakona o urejanju trga dela in sprememb Zakona o socialnovarstvenih prispevkih odločal predvidoma na dopisni seji.


    336. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 19. februar 2021


    Člani Ekonomsko-socialnega sveta so se na 336. seji Ekonomsko-socialnega sveta, ki je bila 19. februarja 2021, seznanili s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o čezmejnem izvajanju storitev in pri tem ugotovili, da ta zakon ni usklajen med socialnimi partnerji in Vlado Republike Slovenije.

    Prav tako so se seznanili z Načrtom za izvajanje aktivne politike zaposlovanja za leti 2021 in 2022 ter pozvali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k aktivnemu vključevanju socialnih partnerjev pri pripravi tega načrta. Predstavniki delodajalske in delojemalske strani v Ekonomsko-socialnem svetu so poleg tega omenjeno ministrstvo pozvali, naj osnutek Načrta za izvajanje aktivne politike zaposlovanja za leti 2021 in 2022 dopolni s predlogi iz razprave.

    Ekonomsko-socialni svet je opravil tudi splošno razpravo o paritetnih skladih, v sklopu katere je ustanovil Strokovni odbor Ekonomsko-socialnega sveta za paritetne sklade. Njegova naloga bo pripraviti ustrezne rešitve in predloge, ki jih bo nato obravnaval Ekonomsko-socialni svet.

    Nadalje je bilo članom Ekonomsko-socialnega sveta predstavljeno Letno poročilo Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019. Poleg seznanitve s poročilom so socialni partnerji pozvali Inšpektorat Republike Slovenije za delo ter Ministrstvo za delo, družno, socialne zadeve in enake možnosti, da pri nadaljnjem delu upoštevata poudarke in priporočila iz opravljene razprave na 336. seji Ekonomsko-socialnega sveta.

    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil tudi s Poročilom o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2019 ter z Dvajsetim poročilom Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine. Glede nazadnje omenjenega so socialni partnerji sklenili, da bodo do konca februarja podali svoje pripombe.

    Pod točko razno so člani Ekonomsko-socialnega sveta obravnavali problematiko gradiva Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, pri čemer so poudarili, da želijo to gradivo pridobiti po digitalni poti, prav tako pa jih je zanimalo, kdaj bo z gradiva umaknjena stopnja tajnosti INTERNO. Nosilca gradiva Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost so še pozvali k pridobitvi njegove aktualne različice.

    Ob zaključku seje je bilo Ministrstvo za zdravje pozvano k upoštevanju razmišljanj, ki so bila podana v razpravi glede pravilnika o poklicnih boleznih.

    Seja Ekonomsko-socialnega sveta je tudi tokrat potekala na daljavo, prek videokonference.    335. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 11. december 2020


    Člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) so na današnji seji opravili razpravo o problematiki uveljavitve novele Zakona o spremembi Zakona o minimalni plači, predstavili svoja stališča, vendar pa kompromisnega predloga niso izoblikovali.

    Člani ESS so dosegli soglasje glede poslovnika o vodenju usklajevanj zakonov (protikoronski paketi 2020–2021) med socialnimi partnerji, člani ESS, ki imajo nalogo obvladovati (in zmanjšati negativne učinke) epidemije COVID-19.

    Ekonomsko-socialni svet je ustanovil pogajalsko skupino ESS za pripravo predloga zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7). Pogajalska skupina bo predlog zakona usklajevala predvidoma do ponedeljka, 14. decembra 2020.

    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil z osnutkom nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost ter s prvim poročilom strokovnega odbora ESS za pripravo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki bo delo nadaljeval tudi v nadaljnjih fazah priprave navedenega načrta. ESS je pozval tudi druga ministrstva, da povabijo socialne partnerje k aktivni udeležbi pri obravnavi področij, ki spadajo v nacionalni načrt za okrevanje in odpornost.

    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil s poročilom o nadaljevanju aktivnosti glede digitalne pismenosti v Republiki Sloveniji, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo, ter s poročilom strokovnega odbora ESS za pripravo smernic za izvajanje aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

    Na seji ESS je bilo predstavljeno prvo poročilo pogajalske skupine ESS za pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Ministrstvo za finance oziroma vlada bo do 10. januarja 2021 predložila podatke o virih financiranja, ki bodo predmet obravnave za nadaljnje delo pogajalske skupine.

    Člani ESS so se seznanili s prvim poročilom pogajalske skupine ESS za pripravo zakona o nacionalnem demografskem skladu.

    Seja Ekonomsko-socialnega sveta je tudi tokrat potekala na daljavo, prek videokonference.    334. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 13. november 2020


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljnjem besedilu: ESS) se je sestal na 334. seji in predlog dnevnega reda širil s točko o pripravah na uporabo sredstev večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in instrumenta Next Generation EU, v okviru katere je pozval pristojna ministrstva, da pri pripravi konkretnejših ukrepov pravočasno vključijo tudi socialne partnerje.

    Člani ESS so tudi ugotovili, da socialni partnerji v pripravo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost še niso bili vključeni. V ta namen je ESS ustanovil pristojni strokovni odbor za pripravo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost skladno s področji, ki jih ESS obravnava.


    NADALJEVANJE 333. SEJE EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 13. november 2020


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljnjem besedilu: ESS) je nadaljeval prekinjeno 333. sejo ESS. Člani ESS so se seznanili z mnenjem vlade k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru RS predložil Državni svet RS. Delodajalska stran predloga ni podprla, pri tem je izpostavila potrebo po celoviti prenovi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Sindikalna stran je predlog zakona podprla.

    V nadaljevanju seje so se člani ESS seznanili s poročilom strokovnega odbora o pripravi pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu in pravilnik podprli ter pozvali ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da ga čim prej sprejme.

    Člani ESS so se seznanili s predlogom zakona o demografskem skladu. Pogajalska skupina bo delo nadaljevala prihodnji teden.

    ESS je ustanovil strokovni odbor za ureditev dela na daljavo. Ustanovil pa je tudi strokovni odbor za pripravo smernic za izvajanje Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 4. in 10. november 2020


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljnjem besedilu: ESS) je na izredni seji 4. novembra 2020 razpravljal o pomenu in vlogi socialnega dialoga. Predstavniki sindikatov so sejo zapustili, ker glasovanja o predlaganih sklepih ni bilo mogoče opraviti. Z odhodom enega od partnerjev v ESS je bila seja prekinjena.

    Člani ESS so izredno sejo nadaljevali v torek, 10. novembra, na kateri so med drugim sprejeli sklep, da bodo vsi spoštovali pravila o delovanju ESS. O poteku pogajanj za interventne zakone, ki so neposredno povezani z epidemijo covid-19, bodo sprejeli poseben protokol. Ministrstvo za finance bo ponovno sklicalo sestanek pogajalske skupine za usklajevanje predloga zakona o demografskem skladu. Predstavniki vlade pa bodo v skladu s svojimi pristojnostmi dogovorjene oziroma usklajene rešitve med socialnimi partnerji zagovarjali v nadaljnjem zakonodajnem postopku.

    Na izredni seji so člani ESS razpravljali tudi o osnutku predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije drugega vala covida-19 (PKP6).


    333. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 16. oktober 2020


    Enoletno predsedovanje Ekonomsko-socialnemu svetu je z oktobrom prevzela delodajalska stran, v njenem imenu generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije mag. Sonja Šmuc.

    Sindikalna stran je pred obravnavo 2. točke »Vloga in pomen socialnega dialoga v Republiki Sloveniji« predlagala prekinitev seje ali prestavitev le-te na poznejši datum, saj se ni strinjala, da to točko namesto z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem lahko obravnavajo z njegovim namestnikom, državnim sekretarjem mag. Cvetom Uršičem.

    Vladna in delodajalska stran sta pri tem ugotovili, da so ne glede na odsotnost ministra vsi pogoji za potek seje in obravnavo vseh točk na dnevnem redu izpolnjeni. Seja ESS je bila kljub temu prekinjena, saj je sindikalna stran zapustila sejno dvorano.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 23. september 2020


    Ekonomsko-socialni svet je na današnji seji obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (PKP5).

    Delodajalska stran je razumela prizadevanje vlade in potrebo po sprejetju paketa ukrepov ter izrazila željo po usklajevanju odprtih zadev v protikoronskih paketih, ki bodo sledili.

    Predstavniki sindikalne strani so izjavili, da predloga zakona, ki ga imajo pred seboj, ne podpirajo, in pozvali vlado, naj ga ne obravnava na seji vlade. Ob tem so izrazili pripravljenost na nadaljnja pogajanja. Ker se predstavniki sindikalne strani s predlaganim seznanitvenim sklepom niso strinjali, so zapustili sejno dvorano.


    332. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 18. september 2020


    Ekonomsko-socialni svet se je na 332. seji seznanil s predlogom rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 ter predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021.

    ESS se je seznanil z mnenjem vlade k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev. Člani ESS so se strinjali, da morajo biti vse sistemske spremembe pripravljene v soglasju s socialnimi partnerji s ciljem zagotavljati utrditev pokojninskega sistema.

    ESS se je seznanil s pobudo v zvezi s problematiko razširjene veljavnosti kolektivnih pogodb. Na eni od prihodnjih sej bo ESS obravnaval pobudo o problematiki pogajanj in usklajevanj na bipartitni ravni.

    Člani ESS so se seznanili tudi z osnutkom predloga novega Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga bo do ponovne obravnave na seji ESS usklajevala pogajalska skupina ESS.

    Za pripravo predloga zakona protikoronskega paketa PKP5 je ESS ustanovil pogajalsko skupino in prav tako za pripravo predloga zakona o demografskem skladu.


    NADALJEVANJE 331. SEJE EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 18. september 2020


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je v nadaljevanju 331. seje seznanil s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.    331. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 4. september 2020


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) je na današnji seji obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, razpravo o predlogu zakona pa bo nadaljeval čez 14 dni.

    Minister za zdravje dr. Tomaž Gantar je predstavil predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Socialni partnerji so ob tem poudarili, da je Ministrstvo za zdravje kršilo Pravila o delovanju ESS v zvezi s pripravo in posredovanjem predloga zakona v obravnavo. Pogajalska skupina ESS za pripravo tega zakona se bo tedensko sestajala in prizadevala za dosego največjega možnega soglasja.

    V nadaljevanju se je ESS seznanil z letnim poročilom o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2019 ter poslovanjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2020 in predlagal Vladi RS, da zagotovi zadostna sredstva za izvajanje zdravstvenega zavarovanja iz proračuna za leti 2020 in 2021 ter s sistemskimi spremembami zagotovi stabilnost zdravstvenega sistema.

    Naslednja seja ESS bo predvidoma v petek, 18. 9. 2020.


    330. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 3. julij 2020


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) je na današnji seji obravnaval predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val epidemije COVID-19. Socialni partnerji bodo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do sobote, 4. julija 2020, poslali svoje predloge za spremembe in dopolnitve k predlogu zakona ter imenovali svoje predstavnike v delovno skupino, ki se bo sestala v ponedeljek, 6. julija 2020, ob 8. uri na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

    ESS se je seznanil z mnenjem Vlade Republike Slovenije k predlogu Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet. Socialna partnerja sta predlog Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v celoti podprla in pozvala Vlado Republike Slovenije, da predlog zakona prav tako v celoti podpre.

    ESS je podal pozitivno mnenje tudi k spremembam in dopolnitvam pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.

    V nadaljevanju se je ESS seznanil z mnenjem Vlade Republike Slovenije k predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vendar pa skupnega stališča k navedenemu predlogu zakona ni sprejel.

    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo začelo izvajati aktivnosti za ratifikacijo Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 177. Socialni partnerji bodo ministrstvu, pristojnemu za delo, sporočili imena strokovnjakov za posredovanje in sezname arbitrov za reševanje kolektivnih delovnih sporov.

    Ob seznanitvi s pobudo za odpravo primanjkljajev v digitalni pismenosti in za povečanje kompetenc zaposlenih z začasno odrejenim delom s skrajšanim delovnim časom in prebivalstva Slovenije v vseh starostnih skupinah bo ministrstvo, pristojno za delo, skupaj s socialnimi partnerji začelo izvajati promocijske aktivnosti glede tega ukrepa ter urejati zagotovitev pogojev, da se bo določba 14. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 začela izvajati najpozneje 1. septembra 2020.

    ESS se bo z mnenjem Vlade Republike Slovenije k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju seznanil in ga obravnaval na naslednji seji, ki bo predvidoma 17. julija 2020.


    329. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 12. junij 2020


    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil z mnenjem Vlade Republike Slovenije k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini. Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) ni sprejel skupnega stališča k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini. Vse sindikalne centrale članice ESS v celoti podpirajo predlog zakona, ki je v parlamentarnem postopku, ter njegova namen in vsebino. Delodajalske organizacije ne podpirajo predloga zakona in pozivajo k socialnemu dialogu na bipartitni ravni.

    V nadaljevanju so se člani ESS seznanili z informacijo o metodologiji ocenjevanja škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev. Ministrstvo za finance bo po prejemu odgovora Evropske komisije o tem pisno obvestilo tudi ESS.

    ESS se je seznanil z načrtovanimi aktivnostmi Ministrstva za zdravje na področju dolgotrajne oskrbe. Socialni partnerji so pozvali Ministrstvo za zdravje, da jih aktivno vključi v procese nastajanja zakonodaje s področja zdravstva.

    ESS je ustanovil pogajalsko skupino za pripravo predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter pogajalsko skupino za pripravo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, preden gresta predloga zakona v javno obravnavo.


    NADALJEVANJE 328. SEJE EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 12. junij 2020


    Člani Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se na nadaljevanju 328. seje dogovorili, da do naslednje seje kolegija ESS pregledajo svoje predloge besedila socialnega sporazuma. Člani kolegija ESS bodo na naslednji seji pripravili načrt za pripravo in sprejetje socialnega sporazuma.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 19. maj 2020


    Ekonomsko-socialni svet se je na današnji izredni seji seznanil s Predlogom zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (#PKP3).

    Socialna partnerja sta pozvala Vlado Republike Slovenije, naj upošteva tripartitno usklajeno mnenje obeh delovnih skupin Ekonomsko-socialnega sveta za pripravo PKP3.


    328. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 15. maj 2020


    Ekonomsko-socialni svet je na današnji, 328. seji ustanovil dve delovni skupini za pripravo protikoronskega paketa PKP3. Prvo delovno skupino, ki bo obravnavala področja delovnih razmerij, trga dela, zdravstva ter vzgoje in izobraževanja, bo vodilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Drugo delovno skupino, ki bo obravnavala področji gospodarstva in kmetijstva, pa bo vodilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

    V postopku odobritve sprememb pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja s strani ministra, pristojnega za delo, je v skladu z drugim odstavkom 208. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju treba pridobiti tudi mnenje predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, imenovanih na predlog reprezentativnih predstavnikov sindikatov in delodajalcev v Ekonomsko-socialnem svetu.
    Ekonomsko-socialni svet je k spremembam pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja podal pozitivno mnenje.


    327. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 14. februar 2020


    Na 327. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se člani ESS seznanili z osnutkom Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki so ga pripravili na Ministrstvu za infrastrukturo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Centrom za energetsko učinkovitost Instituta "Jožef Stefan". Seznanili so se tudi s poročilom Evropske banke za obnovo in razvoj z naslovom Boljše upravljanje – boljša gospodarstva.

    V nadaljevanju seje so se člani ESS seznanili z osnutkom mnenja Vlade Republike Slovenije o predlogu Zakona o spremembi Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev. ESS k navedenemu predlogu zakona ni sprejel skupnega stališča.

    Člani ESS so obravnavali tudi predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev. ESS je zavzel stališče, da ne podpira parcialnih rešitev pri reševanju problematike drugačne ureditve pokojninske dobe. Sprejet je bil predlog, da se navedena tematika prouči v okviru pogajalske skupine, ki nadaljuje svoje delo po sprejetju zadnje novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G).

    Člani ESS so se seznanili tudi s pozivi k imenovanju predstavnikov socialnih partnerjev v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020–2025 in za udeležbo na 109. rednem zasedanju Mednarodne konference dela, ki bo od 25. maja do 5. junija 2020 v Ženevi.


    326. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 24. januar 2020


    Na 326. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se člani ESS seznanili z letnim poročilom odbora Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2018.

    Člani ESS so predlog Zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema zavrnili in izrazili mnenje, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

    ESS se je seznanil s prvim osnutkom prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije in pozval vlado k aktivni udeležbi socialnih partnerjev pri nadaljnjem oblikovanju prednostnih nalog.

    Nadalje so se člani ESS seznanili s predlogom Zakona o poroštvih Republike Slovenije za stanovanjske kredite. Socialni partnerji so pri tem opozorili na pomanjkljive sistemske rešitve pri reševanju stanovanjske problematike.

    Socialni partnerji so nasprotovali vsebinskemu predlogu Politike štipendiranja za obdobje 2020–2024. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je zavezalo, da bo Strokovni odbor ESS za delo in socialne zadeve za obravnavo Politike štipendiranja za obdobje 2020–2024 nadaljeval svoje delo.

    Ekonomsko-socialni svet se bo v okviru Pogajalske skupine ESS za obravnavo predlogov sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nemudoma lotil obravnave problematike izrednega usklajevanja pokojnin v letu 2020.


    325. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 13. december 2019


    Na 325. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljnjem besedilu: ESS) so se člani ESS seznanili z informacijami o spremembi Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanaša na prvi šolski dan, in s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterimi drugimi prejemki ter o nadaljnjih aktivnostih na področju zdravstvene reforme.

    Pri tem so socialni partnerji opozorili na nujnost spoštovanja socialnega dialoga in pravil o delovanju ESS pri sprejemanju zakonodaje.

    Člani ESS so se seznanili tudi z letnim poročilom o izvajanju ukrepov na trgu dela za leto 2018 in s predlogom načrta aktivne politike zaposlovanja za leto 2020. V zvezi s tem so predlagali, da se v prihodnje za ukrepe aktivne politike zaposlovanja namenja več sredstev iz integralnega proračuna.    324. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 15. november 2019


    Na 324. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se člani ESS seznanili s poročilom o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018 in poročilom Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2018.

    Sprejeli so tudi pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem.

    Minister za zdravje Aleš Šabeder je člane ESS seznanil z aktivnostmi na področju ukinjanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Na ministrstvu bodo pripravili izhodišča za javno obravnavo, ki bo marca 2020 in jih bo obravnavala pogajalska skupina ESS za pripravo predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

    Naslednja seja ESS bo predvidoma v petek, 13. 12. 2019.


    PODPIS PROTOKOLA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SOCIALNIMI PARTNERJI O SPOŠTOVANJU IN SPODBUJANJU SOCIALNEGA DIALOGA TER SPREMEMBE PRAVIL O DELOVANJU EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 15. november 2019


    Vlada Republike Slovenije in socialni partnerji so danes podpisali Protokol o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga, ki ga je v imenu Vlade Republike Slovenije podpisal predsednik Marjan Šarec.

    Vlada Republike Slovenije in socialni partnerji so danes podpisali tudi spremembo pravil o delovanju ESS, ki jih je v imenu Vlade Republike Slovenije podpisala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer. ESS bo odslej na svojih sejah lahko obravnaval tudi nevladne zakonske predloge.

    Protokol VRS in socialnih partnerjev o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga:Protokol VRS in SocPart.pdfProtokolVRSinSocPart.docx
    Sprememba Pravil o delovanju ESS: SpremPravESS_15112019.pdfSpremPravESS_15112019-1.docx

    Prilogi: Podpis Protokola in spremembe pravil o delovanju ESS


    SREČANJE SOCIALNIH PARTNERJEV, ČLANOV EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA, S PREDSTAVNIKI EVROPSKE KOMISIJE – 14. november 2019

    Vodja delegacije Evropske komisije – Manfred Bergmann, direktor generalnega direktorata Evropske komisije za ekonomske in finančne zadeve (DG ECFIN), se je v okviru obiska Slovenije sestal s socialnimi partnerji oziroma člani Ekonomsko-socialnega sveta ter z njimi izmenjal mnenje in stališča glede veljavnih gospodarskih in socialnih politik v Sloveniji.


    Opravili so razpravo o glavnih temah in zdajšnjih izzivih slovenskega gospodarstva. Teme razprave so bile predlogi zakonov, ki imajo vpliv na gospodarstvo in državljane ter so s področja davkov in pokojnin, razmere na slovenskem trgu v zvezi s stopnjo zaposlenosti in plačami ter prihodnost socialnega dialoga.    Vir: arhiv ESS    323. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 25. oktober 2019


    Na 323. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se člani ESS seznanili s poročilom o delu pogajalske skupine ESS za spremembo Pravil o delovanju ESS.
    Člani ESS so po krajši prekinitvi dosegli soglasje o spremembi pravil. Vlada in socialni partnerji bodo pravila o delovanju ESS podpisali skupaj s protokolom Vlade RS in socialnih partnerjev o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga predvidoma sredi prihodnjega meseca.


    322. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 27. september 2019


    Na 322. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se člani ESS seznanili z drugim poročilom Pogajalske skupine ESS za obravnavo predlogov sprememb in dopolnitev Zakona o urejanju trga dela ter drugim poročilom Pogajalske skupine ESS za obravnavo predlogov sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta pogajalska skupina bo svoje delo nadaljevala tudi v prihodnje.

    Predstavniki delodajalskih organizacij so opozorili na kršenje socialnega dialoga, saj usklajevanja na nekaterih temeljnih področjih, ki jih v skladu s pravili obravnava ESS, potekajo mimo njega. Zato se do nadaljnjega ne bodo udeleževali razprav ESS.


    321. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 17. september 2019


    Na 321. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se člani ESS seznanili z izhodišči za pripravo predlogov proračunov za leti 2020 in 2021 ter izhodišči za predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021. Vlada RS bo po sprejetju na svoji seji predlog proračunov za leti 2020 in 2021 ter predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021 predložila socialnim partnerjem.

    V nadaljevanju so se člani ESS seznanili s prvim in drugim poročilom Pogajalske skupine ESS za obravnavo Predlogov sprememb davčne zakonodaje.

    Naslednja seja bo v petek, 27. septembra 2019.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 12. julij 2019

    Na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta so se člani seznanili s prvima poročiloma pogajalske skupine za obravnavo Predlogov sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in pogajalske skupine za obravnavo Predlogov sprememb in dopolnitev Zakona o urejanju trga dela.

    Člani Ekonomsko-socialnega sveta soglašajo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pošlje predlog zakonskih sprememb v javno obravnavo, ki bo trajala predvidoma do začetka septembra. Soglasje socialnih partnerjev k posredovanju predlogov v javno obravnavo pa ne gre razumeti kot soglasje k predlaganim spremembam. Po zaključku javne obravnave se namreč ponovno sestaneta pogajalski skupini in pripravita predlog za obravnavo na Ekonomsko-socialnem svetu.


    NADALJEVANJE 320. SEJE EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 12. julij 2019


    Na nadaljevanju 320. seje Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se njegovi člani seznanili s poročilom o nadaljevanju aktivnosti glede digitalne pismenosti v RS in o slovenski digitalni koaliciji, z analizo porabe sredstev za izobraževanje odraslih in s poročilom o nadaljevanju aktivnosti na podlagi Strategije razvoja in uporabe spretnosti za Slovenijo. V zvezi s to strategijo je ESS sprejel tudi sklep o ustanovitvi Strokovnega odbora za državno ureditev in javne zadeve za pripravo Nacionalnega programa izobraževanja odraslih.


    320. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 5. julij 2019


    Na 320. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se njegovi člani seznanili s poročilom Evropske banke za obnovo in razvoj o prihodnosti dela in sprejeli sklep, s katerim predlagajo Vladi Republike Slovenije, da zaključke te razprave upošteva pri oblikovanju nadaljnjih reformnih predlogov in ukrepov.

    V nadaljevanju so se člani seznanili z razmerami in ukrepi na področju zdravstva, ki jih je predstavil minister za zdravje Aleš Šabeder. Potrdili so tudi spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019.

    Seja se bo nadaljevala v petek, 12. 7. 2019, po končani seji pa se bo Ekonomsko-socialni svet sestal še na izredni seji.


    Letno srečanje predsednikov in generalnih sekretarjev nacionalnih ekonomsko-socialnih svetov držav članic EU in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – 13. in 14. junij 2019, Rim, Italija


    Letošnje srečanje predsednikov in generalnih sekretarjev nacionalnih Ekonomsko-socialnih svetov držav članic Evropske unije in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora je potekalo 13. in 14. junija 2019 v Rimu. Tema letošnjega srečanja z naslovom
    Vloga Ekonomsko-socialnega sveta v trajnostnem razvoju in uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic je odražala nujno potrebo po gospodarski in socialni preobrazbi v smeri trajnostnega razvoja.

    V uvodni predstavitvi srečanja, ki se ga je udeležil tudi predsednik Italije Sergio Mattarella, so sodelovali predsednik italijanskega Ekonomsko-socialnega sveta Tiziano Treu, predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Luca Jahier, italijanski zunanji minister Enzo Moavero Milanesi ter profesor ekonomije in statistike na Univerzi v Rimu Enrico Giovannini.

    V nadaljevanju so bile predstavljene dejanske razmere v državah članicah in primeri najboljše prakse. Svoje poglede na vlogo Ekonomsko-socialnih svetov v trajnostnem razvoju in uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic so predstavili predstavniki Belgije, Bolgarije, Češke, Irske, Grčije, Francije, Italije, Luksemburga, Madžarske, Španije, Malte, Nizozemske, Portugalske, Romunije, Slovenije in Slovaške.

    Sprejeta stališča bodo poslana Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu.    Vir: Arhiv ESS

    319. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 17. maj 2019


    Na 319. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se člani ESS strinjali s spremembami in dopolnitvami Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.

    V nadaljevanju pa so se seznanili z informacijo Statističnega urada Republike Slovenije o spremljanju podatkov o številu prejemnikov minimalnih plač ter plačah po individualnih pogodbah in podprli njihova prizadevanja v zvezi s tem.


    SREČANJE SOCIALNIH PARTNERJEV S PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJE ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD) – 17. maj 2019


    Na srečanju socialnih partnerjev s predstavniki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj je bila tema pogovora staranje prebivalstva in s tem povezano ukrepanje na področju trga dela, zdravstva, pokojninskega varstva, dolgotrajne oskrbe, izobraževanja in usposabljanja.

    Delodajalska stran je poudarila nespoštovanje socialnega dialoga pri sprejemanju Zakona o minimalni plači. Po mnenju delodajalcev še vedno obstaja nesorazmerje med zneskom minimalne plače in nadomestilom za brezposelnost ter je treba vprašanja o vseživljenjskem učenju, izobraževanju in trgu dela obravnavati celostno. Strinjajo se z razvojem kakovostnih delovnih mest in predlagajo več prožnosti pri sprejemanju delovne zakonodaje.

    Sindikalna stran se je strinjala, da je motiviranost za vseživljenjsko učenje premajhna, verjetno tudi iz razloga, da zaposleni ne vidijo povezave med vseživljenjskim učenjem in njihovo kariero. V zvezi z vprašanjem urejanja trga dela potekajo pogajanja, dvig upokojitvene starosti prepuščajo celoviti pokojninski reformi. Po mnenju sindikatov delodajalci plače zaposlenih vidijo le z vidika stroškov, pozabljajo pa na socialni, finančni vidik. V zvezi z Zakonom o minimalni plači so izrazili mnenje, da je socialni dialog pri tem vrata pustil odprta.


    Vir: Arhiv ESS


    318. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 19. april 2019


    Na 318. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se člani dogovorili, da za pripravo novega socialnega sporazuma ustanovijo pogajalsko skupino. Člani svoje predstavnike v pogajalsko skupino imenujejo do konca maja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa bo do konca junija pripravilo predlog socialnega sporazuma, ki bo temeljil na vseh podanih predlogih delodajalske in sindikalne strani.

    V nadaljevanju je glavni inšpektor za delo Jadranko Grlić predstavil podatke o kršitvah v zvezi z delovnim časom, odmori in počitki ter člane pozval k spremembi zakonodaje na tem področju. ESS je sprejel sklep, da člani svoje predstavnike v strokovni odbor za pripravo sprememb zakonodaje imenujejo do sredine maja.

    Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je predstavil okvir za pripravo proračunov sektorja država 2020–2022 in osnutek Programa stabilnosti 2019. Člani ESS so v razpravi poudarili nekatera vprašanja in podali predloge dopolnitev ter pozvali Ministrstvo za finance, naj pred dokončnim sprejetjem dokumentov upošteva predloge iz razprave.

    Na podlagi predstavitve sprememb glede uvedbe enotne vozovnice v javnem potniškem prometu se bodo predstavniki socialnih partnerjev prihodnji teden sestali na Ministrstvu za infrastrukturo.

    Naslednja redna seja ESS bo 17. maja 2019.


    317. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 22. marec 2019


    Na 317. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se člani seznanili s prvim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2019–2020. Socialni partnerji lahko na osnutek dokumenta do 27. 3. 2019 pošljejo pisne pripombe, morebitna usklajevanja glede vsebine pa so mogoča na posameznih ministrstvih še do 4. aprila.

    Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je predstavil spremembe davčne zakonodaje. Ekonomsko-socialni svet je podprl ustanovitev pogajalske skupine za obravnavo predstavljenih sprememb. Člani ESS so podprli predlog, da se iz paketa davčne zakonodaje izvzame razbremenitev regresa za letni dopust. Zakonodajni predlog, ki bo omogočil razbremenitev regresa že za leto 2019, bosta pripravili Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za finance.

    V nadaljevanju je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer predstavila izhodišča za predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F) ter Zakona o urejanju trga dela (ZUTD). ESS bo za čim večjo uskladitev ustanovil ločeni pogajalski skupini.

    Ob koncu seje so se člani seznanili s pobudo Vlade Republike Slovenije v zvezi z vzpostavitvijo novega plačnega modela in pobudo Zveze svobodnih sindikatov glede vodenja evidenc delovnega časa. O obeh pobudah bo ESS razpravljal na svoji prihodnji seji.


    SREČANJE SOCIALNIH PARTNERJEV ČLANOV EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA S PREDSTAVNIŠTVOM EVROPSKE KOMISIJE: PREDSTAVITEV UGOTOVITEV POROČILA O SLOVENIJI 2019 – 15. marec 2019

    Evropska komisija je 27. februarja 2019 objavila zimski sveženj evropskega semestra – pregled napredka držav članic pri gospodarskih in socialnih prednostnih nalogah za posamezne države članice v tako imenovanem poročilu o državi, tudi za Slovenijo. Letošnje poročilo vključuje tudi naložbene smernice za financiranje v okviru kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

    Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, je podal kratek uvod o procesu evropskega semestra. Andriana Sukova, namestnica generalnega direktorja direktorata Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je poročilo o državi predstavila z vidika trga dela. Manfred Bergmann, direktor generalnega direktorata Evropske komisije za ekonomske in finančne zadeve, je predstavil poudarke z vidika makroekonomske in fiskalne perspektive. Vittoria Alliata di Villafranca, direktorica generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko in urbani razvoj, pa je predstavila prilogo D o naložbenih usmeritvah.

    Nato je sledila razprava, v kateri so socialni partnerji poudarili prihajajoče spremembe področne zakonodaje glede davčne politike, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, trga urejanja dela, socialnega sporazuma. Menijo, da vloga socialnih partnerjev v Sloveniji pri nastajanju dokumentov evropskega semestra ni tako aktivna, kot bi si jo želeli. Poudarili so nujnost sprememb glede trga delovne sile in izobraževanja odraslih, konkurenčnosti in socialnih transferjev.


    Foto: Arhiv ESS    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 25. januar 2019


    Na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so se člani seznanili s predlogom rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

    Člani ESS so obravnavali pobudo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije glede določb 93. člena predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu. Predlog zakona ni bil obravnavan na ESS, menijo pa, da predlagane spremembe posegajo v Zakon o delovnih razmerjih, zato je ESS pozval Vlado Republike Slovenije, da pri pripravi predpisov upošteva Pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta, tudi kadar gre za spremembe in dopolnitve, ki se samo v manjšem delu nanašajo na 3. člen navedenih pravil.


    316. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 18. januar 2019


    Na 316. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju ESS) so se člani seznanili s poročilom o nadaljevanju aktivnosti v zvezi s Strategijo razvoja in uporabe spretnosti za Slovenijo.

    V nadaljevanju sta predstavnika Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) predstavila deželno strategijo EBRD za Slovenijo za obdobje 2019–2024.

    Člani ESS so razpravljali tudi o začetku evropskega semestra, ki ga je predstavil vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič.    315. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 7. december 2018


    Na podlagi predloga o širitvi dnevnega reda že sklicane seje ESS so člani Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) na 315. seji obravnavali tudi predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači. Predstavniki delojemalske strani so se v celoti strinjali z vsebino predlaganega zakona, na delodajalski strani pa so predstavili ločena stališča zbornic in združenj.
    Ob koncu razprave ESS k tej točki ni sprejel sklepa zaradi različnih stališč posameznega partnerja do predloga zakona.

    Člani ESS so na današnji seji med drugim obravnavali predlog Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu. Seznanili so se s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019, ki ga je Vlada RS določila na 9. redni seji dne 22. 11. 2018, in poudarili nujnost ureditve sistemskega financiranja socialnega dialoga. Prav tako so se seznanili s poročilom o nadaljevanju aktivnosti glede digitalne pismenosti v RS in glede slovenske digitalne koalicije.


    314. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA, 16. november 2018


    Člani Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so na današnji seji obravnavali poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2017 in ob tem opozorili na premajhno število inšpektorjev. Obravnavali so letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2017 ter poročilo o dejavnostih in učinkih dela in zaposlovanja na črno za leto 2017.

    V nadaljevanju so sprejeli poročilo Strokovnega odbora za delo in socialne zadeve za obravnavo predloga Pravilnika o spremembah pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu ter poročilo Strokovnega odbora za delo in socialne zadeve, ki je obravnaval predlog Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019, glede katerega pa ESS ni dosegel soglasja.

    Člani ESS so se seznanili s predlogom zakona o spremembah Zakona o minimalni plači, vendar niso opravili vsebinske razprave.

    Naslednja seja ESS bo v petek, 7. decembra 2018.


    313. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 26. oktober 2018


    Člani Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) so na današnji seji med drugim govorili o pričakovanjih v mandatu 2018–2022. Prvega dela seje se je udeležil predsednik vlade Marjan Šarec, ki se je zavzel za učinkovit socialni dialog, ki mora temeljiti na iskrenosti, poštenosti in odkritosti. Učinkovit socialni dialog pa si želijo tudi socialni partnerji.

    V nadaljevanju seje so se člani ESS seznanili s spremembo pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu in v razpravi ugotovili, da obstajajo določeni pomisleki glede mejnih vrednosti, povezanih s kremenčevim prahom, zato bodo opravili še eno posvetovanje.

    Prav tako so se člani ESS seznanili s predlogom načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019 in se odločili, da bodo načrt še dopolnili in ga uvrstili na naslednjo sejo sveta.

    Enoletni mandat predsedovanja ESS je z današnjim dnem prevzela sindikalna stran, v njenem imenu predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.

    Naslednja seja ESS bo v petek, 16. novembra 2018.


    Letno srečanje predsednikov in generalnih sekretarjev nacionalnih ekonomsko-socialnih svetov držav članic EU in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – 14. in 15. junij 2018, Bratislava, Slovaška


    Letošnje srečanje predsednikov in generalnih sekretarjev nacionalnih Ekonomsko-socialnih svetov držav članic Evropske unije in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora je 14. in 15. junija 2018 potekalo v Bratislavi na Slovaškem. Tema letošnjega srečanja je bila prihodnost Evrope.
    V uvodni predstavitvi so sodelovali predsednik slovaškega Ekonomsko-socialnega sveta Jozef Kollár, predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Luca Jahier, slovaški minister za delo, socialne zadeve in družino Ján Richter ter član slovaškega Ekonomsko-socialnega sveta in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Juraj Sipko.
    V nadaljevanju so potekale predstavitve in razprave. O svojem pogledu na prihodnost Evrope so govorili predstavniki Belgije, Bolgarije, Češke, Irske, Grčije, Španije in Francije.
    Naslednji dan smo s svojimi prispevki sodelovali še predstavniki Italije, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Avstrije, Romunije in Slovenije. Razpravo in sklepni del je povezoval g. Jozef Kollár.


    Prihodnje leto bo srečanje predsednikov in generalnih sekretarjev ESS potekalo predvidoma v Rimu, Italiji.    Foto: arhiv NB


    312. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 13. april 2018


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) je na svoji 312. seji obravnaval osnutek Programa stabilnosti 2018. Socialni partnerji so že v razpravi podali nekaj predlogov in pripomb, rok za njihovo pisno pošiljanje Ministrstvu za finance pa je 18. april 2018.

    V nadaljevanju seje se je ESS seznanil s poročilom o nadaljnjih aktivnostih na področju digitalne pismenosti v Republiki Sloveniji in Slovenski digitalni koaliciji ter poročilom pogajalske skupine za obravnavo predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1).

    ESS v maju ne bo imel redne seje.


    311. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 30. marec 2018


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) je na svoji 311. seji obravnaval pobudo za prenehanje veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ter jo sprejel.

    ESS je glede Nacionalnega reformnega programa za leto 2018 sprejel sklep, da socialni partnerji svoje pisne pripombe v amandmajski obliki pošljejo Ministrstvu za finance do četrtka, 5. aprila 2018. ESS bo v drugi polovici leta na eni od svojih sej posebno točko namenil izobraževanju in trgu dela.

    ESS se je seznanil z izhodišči za udeležbo tristranske delegacije Republike Slovenije na 107. rednem zasedanju Mednarodne konference dela, ki bo od 28. maja do 8. junija 2018 v Ženevi.


    PREDSTAVITEV GLAVNIH UGOTOVITEV POROČILA O SLOVENIJI 2018


    Predstavniki socialnih partnerjev so se udeležili predstavitve ugotovitev Poročila o Sloveniji 2018, ki so jih predstavili Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, István Pal Székely iz generalnega direktorata Evropske komisije za gospodarske in denarne zadeve in Egbert Holthuis iz generalnega direktorata Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.

    Slovenski BDP se je na podlagi trdne gospodarske rasti v letu 2017 vrnil na raven izpred krize. Ko je leta 2008 dosegel raven območja evra, je v času krize sledil strm padec. Po napovedih naj bi se z ravnjo BDP-ja območja evra znova izenačil do leta 2019.

    Zadolženost zasebnega sektorja se je po letu 2010 občutno zmanjšala. Banke so dobičkonosne, dobro kapitalizirane in imajo ugodno strukturo financiranja. Delež slabih posojil v bančnem sektorju se zmanjšuje.

    Z gospodarskim okrevanjem se je stopnja zaposlenosti zvišala že tretje leto zapored, brezposelnost upada. Kljub temu na trgu dela ostajajo izzivi zlasti zaradi nizke stopnje zaposlenosti starejših.

    Naložbe v Sloveniji so upadle precej bolj kot v državah območja evra, proces vnovične rasti vlaganj pa je trajal precej dlje. Obseg naložb se sicer povečuje, a še vedno ni dosegel ravni pred krizo.

    Stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti se je znižala, a ostaja visoka za starejše. V primerjavi s povprečjem v EU je delež ljudi, ki jim stalno grozi revščina, med največjimi.

    Slovenija se bolj kot druge države članice spoprijema s pritiski na javne finance zaradi staranja prebivalstva. Za vzdržnost javnih financ in zagotovitev ustrezne ravni pravic in storitev so nujno potrebni ukrepi, ki bodo spodbudili daljšo delovno dobo ter izboljšali učinkovitost izdatkov za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo.
    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 5. marec 2018


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je na današnji seji seznanil s prvim osnutkom nacionalnega reformnega programa 2018. Člani ESS lahko pisne pripombe k osnutku dokumenta pošljejo do petka, 9. 3. 2018, in sicer Ministrstvu za finance in ministrstvu, pristojnemu za področje, na katerega se posamezna pripomba nanaša. Resorna ministrstva socialne partnerje povabijo k sodelovanju v strokovnih odborih ESS, če se pokaže potreba po tem.


    310. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 16. februar 2018


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je na svoji 310. seji seznanil z informacijo o pripravi dokumentov evropskega semestra. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič je predstavil sveženj dokumentov: Letni pregled rasti za leto 2018, Poročilo o mehanizmu opozarjanja za leto 2018, Priporočilo za evrsko območje za leto 2018, Osnutek skupnega poročila o zaposlovanju za leto 2018 in Mnenje Komisije o proračunskem načrtu Slovenije.


    309. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 19. januar 2018


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je na svoji 309. seji seznanil z informacijo o pripravi dokumentov evropskega semestra. V razpravi so socialni partnerji poudarili pomen pravočasnega vključevanja v pripravo dokumentov.

    Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ESS predstavila predlog višine minimalne plače. Predstavniki sindikalnih central ter delodajalskih organizacij in združenj so v razpravi izrazili različna stališča glede višine zneska minimalne plače in kazalnikov za njegovo določitev, zato bodo do 23. januarja poskušali uskladiti in poenotiti predlog višine minimalne plače.

    ESS se je seznanil s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva in Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 ter ju podprl.


    308. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 20. december 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) je na svoji 308. seji razpravljal o načinu usklajevanja minimalne plače. O višini zneska bodo člani ESS razpravljali na januarski seji.

    ESS se je seznanil s poročilom o socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast, ki je potekal v Göteborgu 17. novembra 2017. Prav tako se je ESS seznanil s poročilom strokovnega odbora o strategiji na področju varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji in navedeno strategijo podprl.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 15. november 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je na današnji seji seznanil s predlogom sprememb Pokojninskega načrta Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

    ESS je pozval Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v sodelovanju s socialnimi partnerji pripravi predlog nujnih tehničnih sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v delu, ki se nanaša na poklicno zavarovanje in določbe ne posegajo v pravice zavarovancev.

    307. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 11. november 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) je na svoji 307. seji obravnaval osnutek Strategije razvoja Slovenije 2030.

    ESS se je z osnutkom strategije seznanil in bo za njeno doseganje spremljal kazalnike uspešnosti. ESS bo enkrat letno obravnaval poročilo o aktivnostih za dosego ciljev strategije.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 20. oktober 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je na današnji seji seznanil s proračunskimi dokumenti za leti 2018 in 2019. Socialni partnerji so ob tem opozorili na pravočasno obravnavo tovrstnih dokumentov.

    V nadaljevanju se je ESS seznanil s stanjem in aktivnostmi zdravstvenega sistema, osnutkom Pravilnika o poklicnih boleznih ter predlogom Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Pogajalsko skupino za obravnavo predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je pozval k njegovi ponovni obravnavi. Socialni partnerji so pozdravili napredek pri pripravi osnutka Pravilnika o poklicnih boleznih, zato bo ESS ustanovil Strokovni odbor za državno ureditev in javne zadeve. Člani ESS pričakujejo, da bodo navedeni pravilnik sprejeli do konca letošnjega leta.

    ESS je ustanovil tudi strokovni odbor za obravnavo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.


    306. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 13. oktober 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je na svoji 306. seji seznanil z osnutkom strategije na področju varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji ter predal njegovo obravnavo svojemu matičnemu strokovnemu odboru. Socialni partnerji in Vlada RS so se strinjali, da poročilo o področju varnosti in zdravja pri delu postane vsakoletna stalnica obravnave na seji ESS.

    ESS se je v nadaljevanju seznanil tudi s poročilom ocene stanja v okviru strategije razvoja in uporabe pismenosti v Sloveniji. Socialni partnerji na tem področju pričakujejo povabilo k dejavnejši vlogi, predvsem pri pripravi akcijskih načrtov.

    ESS se je seznanil s poročilom o stanju digitalne pismenosti v Republiki Sloveniji in Slovenske digitalne koalicije. Socialni partnerji in Vlada RS so izpostavili večje sodelovanje ključnih deležnikov na tem področju.

    Na izredni seji 20. 10. 2017 bodo člani ESS obravnavali proračunski paket za leti 2018 in 2019 ter teme s področja zdravstva.


    305. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 8. september 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) je na svoji 305. seji obravnaval poročilo o stanju in napredku na področju sodelovalnega gospodarstva. Socialni partnerji želijo dejavno sodelovati pri pripravi morebitnih zakonskih sprememb na tem področju.

    ESS se je v nadaljevanju seznanil s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu ter s poročili strokovnih odborov za finance in gospodarstvo v zvezi s predlogom Zakona o demografskem rezervnem skladu in predlogom nabora ukrepov na davčnem področju 2017. Hkrati je sprejel tudi izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na desetem evropskem regionalnem srečanju Mednarodne organizacije dela, ki bo od 2. do 5. oktobra 2017 v Istanbulu.

    Obravnava informacije o stanju in dejavnostih zdravstvenega sistema je bila prekinjena, člani ESS bodo točko obravnavali na naslednji seji.


    304. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 7. julij 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je na 304. seji seznanil s predlogom Zakona o demografskem rezervnem skladu. Predlog zakona bo obravnaval Strokovni odbor ESS za finance in gospodarstvo, poročilo navedenega odbora bo predstavljeno na septembrski seji. Člani ESS so se seznanili s poročilom Strokovnega odbora ESS za državno ureditev in javne zadeve o predlogu Zakona o športu.

    ESS je opravil razpravo o poročilu o dejavnostih dela in zaposlovanja na črno za leto 2016. Socialni partnerji so podali predloge, ki jih bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti čim bolj vključilo v poročilo komisije v prihodnjem letu.

    Socialni partnerji so na predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti imenovali svoje predstavnike v odbor Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.


    303. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 30. junij in 7. julij 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je na 303. seji seznanil s predlogom nabora ukrepov na davčnem področju in podal predlog, da omenjeni nabor ukrepov obravnava Strokovni odbor ESS za finance in gospodarstvo.

    ESS se je seznanil z letnim poročilom o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2016, spremembami načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2017 in načrtom aktivne politike zaposlovanja za leto 2018.

    Ob robu današnje seje so Vlada RS in socialni partnerji podpisali izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 5. junij 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je na današnji seji seznanil s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je prejšnji teden prestal prvo obravnavo v Državnem zboru. ESS je podprl predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi.

    Na podlagi današnje razprave o izhodiščih za pripravo pravilnika o ugotavljanju poklicnih bolezni je ESS sprejel sklep, da bo Ministrstvo za zdravje pripravilo predlog pravilnika, ki ga bo predhodno obravnaval strokovni odbor v skladu s Pravili o delovanju ESS.

    ESS se je seznanil s poročilom pogajalske skupine za obravnavo predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Člani pogajalske skupine bodo z delom nadaljevali v prihodnjem tednu.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 22. maj 2017


    Ekonomsko-socialni svet je skupaj z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom opravil posvetovanje glede Bele knjige o prihodnosti Evrope in Evropskega stebra socialnih pravic.

    Izhodišče za razpravo je bila Bela knjiga o prihodnosti Evrope: Razmisleki in scenariji za EU-27 do leta 2025, ki jo je Evropska komisija objavila 1. marca 2017. V njej je pet možnih scenarijev o razvoju Evrope do leta 2025 na različnih področjih, kot so enotni trg in trgovina, migracije in varnost ter ekonomska in monetarna unija. Razprava je potekala tudi o Evropskem stebru socialnih pravic, ki ga je Evropska komisija skupaj s svežnjem dokumentov predstavila konec aprila 2017. Tematiki je predstavil vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič.


    Andrej Zorko, Jože Smole, dr. Anja Kopač Mrak, Zoran Stančič
    Foto: arhiv ESS


    302. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 19. maj 2017


    Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil z informacijo o digitalni pismenosti v Republiki Sloveniji in z aktivnostmi Slovenske digitalne koalicije, ki jih je predstavil minister za javno upravo Boris Koprivnikar.


    301. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 14. april 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je na današnji seji seznanil z Odlokom o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2018 do 2020 in osnutkom Programa stabilnosti 2017 ter sprejel izhodišča za udeležbo tripartitne delegacije Republike Slovenije na 106. rednem zasedanju Mednarodne konference dela, ki bo od 5. do 16. junija 2017 v Ženevi.


    300. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 17. marca 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) je na današnji seji obravnaval osnutek Nacionalnega reformnega programa. Člani so se dogovorili o nadaljnjem postopku usklajevanja omenjenega dokumenta kot tudi o delu pogajalske skupine ESS za obravnavo predloga ZZVZZ-1.


    299. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 24. februar 2017


    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na današnji seji pozvalo Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS), da v delegacijo 106. rednega zasedanja Mednarodne konference dela, ki bo od 5. do 16. junija v Ženevi, imenuje predstavnike delodajalcev in delojemalcev.

    ESS se je v nadaljevanju seznanil s potekom priprave Nacionalnega reformnega programa. Socialni partnerji so v razpravi opozorili, da jih nekatera ministrstva še niso vključila v pripravo Nacionalnega reformnega programa.

    Naslednja seja ESS bo predvidoma v petek, 17. marca 2017.


    IZREDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 31. januar 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je na današnji seji seznanil z delovnim gradivom predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. ESS je za obravnavo predloga zakona ustanovil pogajalsko skupino, ki jo bo vodilo Ministrstvo za zdravje.

    Socialni partnerji v pogajalsko skupino lahko imenujejo svoje predstavnike, po koncu njenega dela pa bo ESS poročilo pogajalske skupine obravnaval na svoji seji.


    298. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 20. januar 2017


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) je na današnji seji ustanovil te tri strokovne odbore ESS: Strokovni odbor za delo in socialne zadeve, Strokovni odbor za finance in gospodarstvo ter Strokovni odbor za državno ureditev in javne zadeve. Na podlagi odstavka 5. člena Pravil o delovanju ESS do začetka veljave zakonodaje, ki ureja reprezentativnost sindikatov in delodajalcev na nacionalni ravni, sestava predstavnikov delavcev in predstavnikov delodajalcev v ESS ostaja nespremenjena.

    Na današnji seji se je ESS seznanil s pomenom sodelovanja socialnih partnerjev v okviru Evropskega semestra 2017. Ministrstva bodo v pripravo okvirnega terminskega načrta sprejemanja dokumenta Evropskega semestra 2017 vključila tudi socialne partnerje. Vlada RS bo ESS seznanila o načinu vključevanja socialnih partnerjev v pripravo Nacionalnega reformnega programa in Program stabilnosti.

    ESS je opravil tudi posvetovanje o znesku uskladitve minimalne plače za leto 2017.    SLAVNOSTNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 23. december 2016

    Predstavniki vlade in socialnih partnerjev so na slavnostni seji podpisali nova pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta, ki so pomembna podlaga za izboljšanje socialnega dialoga.

    Po podpisu je predsedujoča Ekonomsko-socialnemu svetu ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak poudarila, da je Ekonomsko-socialni svet še vedno vrh socialnega dialoga, nova pravila pa naj bi pripomogla k učinkovitejšemu delovanju tega organa.

    Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Marjan Mačkošek je dejal, da je socialni dialog eden od temeljev demokratične družbe. Poudaril je, da bi lahko razumevanje, medsebojna odvisnost ter prepoznavanje skupnih interesov in spoštovanje različnosti prispevali k hitrejšim in ugodnejšim ekonomskim rezultatom Slovenije.

    Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič je prav tako poudaril pomembnost pravil kot orodja, s katerim bodo skupaj z voljo, iskrenostjo in pripravljenostjo skušali zagotoviti učinkovitejše delo.    Foto: Tamino Petelinšek/STA


    297. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 16. december 2016


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je na današnji seji seznanil s predlogom Zakona o javnih financah. Člani ESS lahko morebitne dodatne pripombe na omenjeni zakon pošljejo na Ministrstvo za finance do 6. januarja 2017. Delodajalska stran je predlog zakona podprla.

    Na seji so se člani ESS seznanili tudi z agendo za sodelovalno gospodarstvo. Socialni partnerji so poudarili nujnost razprave na ESS tudi v prihodnje. V nadaljevanju so se seznanili z dokumentom Starejši in trg dela v Sloveniji ter akcijskim načrtom ukrepov. Člani ESS so se strinjali, da bodo socialni partnerji aktivno sodelovali pri sprejetju posameznih ukrepov.
    Seznanili so se z tudi letnim poročilom Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS za leto 2015.


    296. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 9. december 2016


    Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil z osnutkom pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta in določil terminski načrt njihove uveljavitve.

    Naslednja seja Ekonomsko-socialnega sveta bo v petek, 16. 12. 2016.


    295. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 25. november 2016


    Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil s predlogom Zakona o vajeništvu. Delodajalska stran je zakon podprla. Sindikalna stran je v razpravi izrazila pomisleke glede varstva pravic in vloge sindikata, zato bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v prihodnjih dneh člane Ekonomsko-socialnega sveta povabilo na sestanek.

    Naslednja seja Ekonomsko-socialnega sveta bo predvidoma v petek, 9. 12. 2016.


    294. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 18. november 2016


    Ekonomsko-socialni svet je na 294. seji na predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obravnaval predlagane zakonske spremembe na trgu dela, ki se nanašajo na Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela ter Zakon o inšpekciji dela. Socialni partnerji bodo nadaljevali usklajevanje predlaganih zakonskih sprememb.

    Naslednja seja Ekonomsko-socialnega sveta bo 25. novembra 2016.    293. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 11. november 2016


    Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil s predlogom Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, vendar ni dosegel soglasja glede posameznih delov pokojninskega načrta, in sicer o višini prispevne stopnje, solidarnostne rezerve in upravljavske provizije.

    Naslednja seja Ekonomsko-socialnega sveta bo v petek, 18. novembra 2016.


    292. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 30. september 2016


    Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti ter ga z manjšimi dopolnitvami tudi podprl.


    291. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 2. september 2016


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je na današnji seji seznanil s poročilom o pogajanjih o Celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu med EU in Kanado (sporazum CETA) ter pozval Vlado RS, da na seji Sveta EU predlaga odložitev podpisa tega sporazuma do končne odločitve v zadevi Mnenja 2/15. Hkrati naj Vlada RS nemudoma zaprosi Sodišče EU za mnenje o skladnosti bilateralnega investicijskega sodišča s pravnim redom EU.

    V nadaljevanju je ESS obravnaval poročilo o izvajanju in učinkih Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno za leto 2015 in se seznanil z dokumentom Starejši in trg dela v Sloveniji. Dokument so socialni partnerji ocenili kot zelo dober in bili pozvani, da do 16. septembra 2016 pošljejo svoje predloge in pripombe na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. ESS bo končno besedilo dokumenta uvrstil na dnevni red seje še pred njegovo obravnavo na seji Vlade RS.


    290. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 27. julij 2016


    Ekonomsko-socialni svet je na 290. seji razpravljal o socialnem dialogu v Sloveniji. Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je zavezal za izboljšanje medsebojnih odnosov med socialnimi partnerji in za vključevanje tako sindikatov kot delodajalcev v odločanje in sprejemanje zakonodaje.

    Sindikati in delodajalci so pozdravili namero predsednika vlade ter hkrati izrazili pričakovanje, da bo v prihodnje medsebojno sodelovanje v skladu z njihovimi pričakovanji. Želijo si večje odzivnosti vlade na svoje predloge in pobude, več medsebojnega sodelovanja in komuniciranja, pa tudi, da so obravnavani kot pomembni deležniki pri sprejemanju zakonodaje, pomembne tako za sindikate kot delodajalce.


    POZIV PREDSEDNICE EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE - 17. junij 2016

    Spoštovane socialne partnerice in spoštovani socialni partnerji, spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, spoštovane ministrice in spoštovani ministri, spoštovani Predsednik Vlade RS!

    Kot trenutno predsedujoča Ekonomsko-socialnemu svetu - tristranskemu organu socialnih partnerjev in Vlade RS se obračam na vas v času, v katerem je socialni dialog vedno bolj pomemben. Čutim dolžnost, da nas vse skupaj pozovem k razmisleku o naših preteklih dosežkih ter situaciji, v kateri smo se znašli.

    Predvsem pozivam k razmisleku o tem, čemu je bil 25. aprila 1994 ustanovljen Ekonomsko-socialni svet RS (v nadaljevanju ESS) in zakaj smo se partnerji takrat odločili za ustanovitev tega zelo pomembnega organa. V ustanovnem aktu je zapisano, da ESS obravnava vprašanja in ukrepe, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko, kakor tudi tista, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja socialnih partnerjev ter daje v zvezi z njimi mnenja oziroma stališča.

    Stališča in sklepi naj bi bili na ESS sprejeti s konsenzom vseh treh partnerjev, le-tega pa je mogoče doseči le s konstantnim dialogom med nami. Socialni dialog je namreč proces, pri katerem gre za dogovarjanja, usklajevanja in sprejemanja stališč med različnimi interesnimi skupinami. Gre torej za uravnavanje treh na videz nasprotnih interesnih skupin z doseganjem kompromisov ter medsebojnega zaupanja s ciljem dolgoročne blaginje za vse deležnike oziroma za vse državljane RS.

    V tem trenutku socialni dialog ne teče in vzroka za to ne bi želela iskati pri nobenem od partnerjev, še manj pa izpostavljati katerega koli izmed nas. Kot predsedujoča ESS pozivam k ponovni vzpostavitvi socialnega dialoga.

    Ne morem pa mimo dejstva, da socialni partnerji že daljše obdobje opažamo precej slabši odnos vladne strani do ESS, s čimer sta načeta ugled in namen tega organa. Koalicija Vlade RS se je v temeljnih izhodiščih zavezala, da je osnovno delovanje te vlade podprto z odgovornim, konstruktivnim, povezovalnim in transparentnim reševanjem družbenih problemov ter iskanjem najboljših rešitev za človeka kot posameznika, za posamezne družbene skupine, nevladne organizacije, gospodarski sektor in državo kot celoto. Ugotavljam, da v odnosu do ESS svojega osnovnega načela ne realizira.

    Predlagam, da se ponovno srečamo na seji ESS, kjer bi se skupaj s predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem pogovorili o krepitvi socialnega dialoga ter namenu in potrebi po le-tem na edinem pravem mestu zanj.


    Evelin VESENJAK, l. r.
    predsednica Ekonomsko-socialnega sveta


    289. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 20. maj 2016


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) je na današnji seji obravnaval predlog usmeritev Energetskega koncepta Slovenije, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.

    ESS se je seznanil z letnim poročilom o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2015 in o njem izrazil pozitivno mnenje. Seznanil se je tudi z uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem.

    Ministrstvo za zdravje je socialne partnerje seznanilo s pripravo pravilnika o poklicnih boleznih.

    Naslednja seja ESS bo predvidoma v petek, 10. junija 2016.    288. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 6. maj 2016


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) je na današnji seji obravnaval belo knjigo o pokojninah in ocenil, da je dobro izhodišče za nadaljnje pogovore o pokojninskem sistemu. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo pripravilo predlog časovnega načrta za nadaljnje delo. Socialni partnerji se želijo na prihodnji seji seznaniti z informacijo o zakonu o demografskem skladu in pravilniku o poklicnih boleznih.

    ESS je prav tako soglašal z izhodišči za udeležbo tripartitne delegacije Republike Slovenije na 105. rednem zasedanju Mednarodne konference dela, ki bo v Ženevi med 30. 5. in 11. 6. 2016.


    287. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 15. april 2016


    Ekonomsko-socialni svet je na današnji seji obravnaval predlog za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2017–2019 in osnutek pakta stabilnosti za leto 2016.

    Socialni partnerji so nasprotovali predvidenim ukrepom, s katerimi želi vlada doseči postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja do leta 2020, in sicer so sindikati menili, da gre za prestrogo varčevanje, delodajalci pa, da bi morala vlada izdatke še bolj znižati.


    286. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 8. april 2016


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je na današnji seji seznanil z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2016–2017, ki ga lahko socialni partnerji v amandmajski obliki dopolnijo do ponedeljka, 11. 4. 2016. Na prihodnji seji bo ESS obravnaval osnutek Programa stabilnosti 2016.

    ESS se je v nadaljevanju seznanil z informacijo o stanju pogajanj CETA in TTIP. Socialni partnerji pričakujejo, da jih bo Vlada RS o tem bolj obveščala, zato bo resorno ministrstvo ESS dvakrat letno poročalo o stanju pogajanj na tem področju. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo socialnim partnerjem na pripombe in predloge, dane v današnji razpravi, odgovorilo tudi pisno.


    285. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 1. april 2016


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je na današnji seji seznanil s problematiko prekarnega dela, poročilom o stanju digitalne pismenosti v Sloveniji in z informacijo o pripravi mreže javnih ustanov za izobraževanje odraslih.

    V nadaljevanju se je seznanil z dosedanjim delom delovne skupine pri pripravi predloga zakona o čezmejnem izvajanju storitev in jo pozval, naj nadaljuje s postopkom oblikovanja navedenega predloga zakona.

    Na prihodnji seji, ki bo v petek, 8. aprila 2016, bo ESS obravnaval drugi osnutek Nacionalnega reformnega programa 2016–2017.


    284. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 16. marec 2016


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je na današnji seji seznanil z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2016–2017.

    Socialni partnerji so v razpravi dali pripombe in predloge, ki jih bo Ministrstvo za finance proučilo in predstavilo v sklopu drugega osnutka Nacionalnega reformnega programa 2016–2017 v začetku aprila.


    283. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 4. marec 2016


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) je na današnji seji obravnaval problematiko logistike v Slovenije, pomen logistike Luke Koper, Slovenskih železnic in drugega tira za razvoj slovenskega gospodarstva in vlaganj v njihovo infrastrukturo.

    Socialni partnerji so v razpravi poudarili pričakovanje, da bo Vlada RS storila vse potrebno, da bodo logistični panogi, ki je vezana na dejavnost pristanišča, zagotovljene primerna podpora in naložbe v javno železniško infrastrukturo po vzoru drugih evropskih držav. Hkrati so izrazili tudi pričakovanje, da se ne bo posegalo v spremembe dosedanjega modela upravljanja Luke Koper. V sklepni razpravi so člani ESS soglasno potrdili oba predlagana sklepa.


    282. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 5. februar 2016


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je na današnji seji ponovno seznanil z vsebino predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.


    281. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 22. januar 2016


    Ekonomsko-socialni svet se strinja s predlogom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da višina minimalne plače, ki je za leto 2015 znašala 790,73 evra, v letu 2016 ostane nespremenjena.


    NADALJEVANJE 279. SEJE in 280. REDNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 7. januar 2016


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) se je seznanil z Načrtom za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanje za leti 2016 in 2017. Socialni partnerji so pozdravili povečanje sredstev, namenjenih za ukrepe aktivne politike zaposlovanja, izrazili željo po sodelovanju pri njihovi pripravi in pričakujejo predstavitev evalvacije učinkov ukrepov.

    Po končani 279. seji ESS je potekala še 280. redna seja ESS, na kateri so se člani ESS in njihovi namestniki seznanili s poročilom delovne skupine za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela v letu 2013. Pri tem so socialni partnerji predlagali, da enkrat letno opravijo razpravo o gibanju elementov trga dela.

    ESS se je nato seznanil še s poročilom Inšpektorata RS za delo za leto 2014. ESS je sklenil, da je treba okrepiti aktivnosti in vzvode za preprečevanje kršitev in predlagal Vladi RS, da pri pripravi vseh predpisov upošteva ugotovitve letnega poročila Inšpektorata RS za delo.

    Prav tako se je ESS seznanil s Petnajstim poročilom RS o izvajanju Evropske socialne listine.

    V marcu bo ESS obravnaval problematiko prekarnega dela.


    279. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 18. decembra 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je seznanil z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025. Socialni partnerji so jo v razpravi potrdili in dali predloge za njeno dopolnitev, ki naj jih Ministrstvo za zdravje upošteva. Ministrstvo naj se pri tem usklajuje s socialnimi partnerji do dokončnega oblikovanja in sprejetja resolucije v državnem zboru.

    Na podlagi informacije, da gre za osnutek zakona o socialnem podjetništvu, se je ESS strinjal, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vključi socialne partnerje v nadaljnje usklajevanje, tako da pri ESS ustanovi delovno skupino, ter predlog navedenega zakona predstavi na seji ESS, ker se bodo člani ESS do njega opredelili.


    Odstop delodajalskih združenj in zbornic od Socialnega sporazuma za obdobje 2015­–2016 – 2. december 2015


    Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter Trgovinska zbornica Slovenije so 27. novembra 2015 odstopili od Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016.

    V dopisu so navedli, da socialni sporazum določa, da je treba o temeljnih vprašanjih s področja delovnopravne zakonodaje, zdravstva in pokojninskega zavarovanja ter plačnega sistema delodajalcev doseči soglasje vseh socialnih partnerjev, torej vlade, sindikatov in delodajalcev. Hkrati so navedli, da socialni sporazum določa, da kolektivne pogodbe dejavnosti pomenijo temelj za določanje višine in načina obračunavanja plač v zasebnem sektorju in da je raven pravne varnosti, zaupanja ljudi v pravni sistem in v delo državnih ter sodnih organov odvisna tudi od uresničevanja pravic v praksi, trajanja upravnih in sodnih postopkov, dostopnosti do pravnih sredstev ter od predvidljivosti in stabilnosti pravnih norm.

    Menijo, da sta z načinom sprejemanja enega izmed temeljnih zakonov s področja delovnopravne zakonodaje, to je Zakona o dopolnitvah Zakona o minimalni plači, dva socialna partnerja bistveno kršila vsaj tri določbe socialnega sporazuma, kar je zanje popolnoma nesprejemljivo. S takim načinom sprejemanja zakona je po njihovem mnenju močno omajano zaupanje med socialnimi partnerji in onemogočen potek socialnega dialoga v naši državi.

    1. decembra 2015 je od socialnega sporazuma odstopila še zadnja članica delodajalskih organizacij, tj. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, na podlagi soglasne odločitve svojega Upravnega odbora.

    Gospodarska zbornica Slovenije ni bila podpisnica Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016.


    278. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 12. novembra 2015


    Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil s stališči Obrtno-podjetniške zbornice do predloga Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

    Prihodnja seja, ki bo v petek, 20. novembra 2015, bo namenjena obravnavi davčnih zakonov.


    NADALJEVANJE 276. SEJE EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 21. oktobra 2015


    Ekonomsko-socialni svet pri obravnavi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni dosegel soglasja.

    Prihodnja seja bo predvidoma v petek, 6. novembra 2015.    277. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 16. oktobra 2015


    Člani Ekonomsko-socialnega sveta in njihovi namestniki so današnjo sejo namenili pogovoru o nadaljnjem delu Ekonomsko-socialnega sveta.


    276. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 14. oktobra 2015


    Ekonomsko-socialni svet je obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Do sklepnega dogovora ni prišlo, zato bodo razpravo o predlogu zakona nadaljevali prihodnjo sredo.

    Ekonomsko-socialni svet je v nadaljevanju seje podprl Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja in Pokojninski načrt za izplačevanje poklicnih pokojnin. Prav tako je razpravljal o smernicah za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016 – 2020.


    275. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 9. oktobra 2015


    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil s predlogoma proračunov RS za leti 2016 in 2017 ter predlogom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017. Socialni partnerji so Vlado RS pozvali, naj prouči njihove predloge, se opredeli do njih in jih kar najbolj upošteva. Hkrati so izrazili željo, da jih o odločitvah tudi seznani.

    Ekonomsko-socialni svet je obravnaval tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost.

    Z današnjim dnem je enoletni mandat predsedovanja Ekonomsko-socialnemu svetu prevzela sindikalna stran.


    274. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 18. septembra 2015


    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil z uresničevanjem Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016 in izmenjal stališča vseh treh partnerjev. Ponovni pregled uresničevanja zavez v tem sporazumu bo obravnaval v marcu 2016.

    Ekonomsko-socialni svet bo posvetil posebno sejo svojemu delovanju. Naslednja seja bo predvidoma 9. oktobra 2015.


    273. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA - 24. julija 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je seznanil s problematiko financiranja javne službe varstva narave. Ministrstvo za okolje in prostor bo pogovore o reševanju problematike nadaljevalo s predstavniki sindikatov v septembru.

    ESS je razpravljal o izvedbi sklepa k točki Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in zavzel stališče, da v finančnem obdobju 2014–2020 vztraja na enaki delitvi sredstev med nevladnimi organizacijami in socialnimi partnerji ter na spoštovanju in upoštevanju reprezentativnih socialnih partnerjev.


    272. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 17. julija 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je seznanil s predlogom Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025 ter priporočil Ministrstvu za zdravje, da upošteva predloge iz razprave in dopolnjeno resolucijo še enkrat predstavi na ESS.

    ESS je v nadaljevanju dal predlog k imenovanju slovenskih članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje 2015–2020.


    271. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 7. julija 2015


    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil s predlogom Zakona o fiskalnem pravilu. Predstavniki delodajalcev so predlog zakona podprli, predstavniki sindikatov pa so predlogu zakona nasprotovali.


    270. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 3. julija 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je seznanil s predlogom Zakona o javnih naročilih ter predlagal Ministrstvu za javno upravo, da pred sprejetjem predloga zakona na seji vlade v predlogu zakona čim bolj upošteva pripombe in predloge iz današnje razprave.

    ESS je po predstavitvi osnutka izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 pozval Vlado RS in njene pristojne službe, da v prednostni osi 11 upoštevajo enako delitev sredstev med nevladnimi organizacijami in socialnimi partnerji ter tako spoštujejo določbe sklenjenega Socialnega sporazuma, aktov Evropske unije in usmeritev evropskega komisarja, ki daje socialnemu dialogu in močnim socialnim partnerjem pomembno vlogo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja.    NADALJEVANJE 269. SEJE EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 12. junija 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je seznanil s predlogom uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Socialni partnerji so v razpravi izmenjali različna stališča in opozorili na pomisleke tako na strani malega gospodarstva kot na sindikalni strani glede končne cene električne energije za gospodinjstva.

    ESS se je seznanil s predlogom sklepa o določitvi deleža cene za uporabo omrežja za financiranje Agencije za energijo za leto 2015.


    Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis na srečanju s socialnimi partnerji o priporočilih Sloveniji - 5. junija 2015


    Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis se je srečal s člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Na srečanju je predstavil priporočila Evropske komisije za Slovenijo v okviru t. i. evropskega semestra. Slovenija je iz Bruslja dobila priporočila z več konkretnimi predlogi za proračunsko in reformno ukrepanje. Komisija je poudarila izzive na sedmih področjih: javne finance, zdravstvo, banke in dostop do financiranja, trg dela, plačna ureditev, pokojninski sistem ter posodobitev uprave in pravne države. Člani ESS so opozorili na problematiko minimalne plače ter na evalvacijo obstoječih programov in zmanjševanje sredstev na področju aktivne politike zaposlovanja. Posebej so poudarili problematiko prekarnosti na trgu dela in brezposelnosti med mladimi ter vprašanje o reformi pokojninskega in zdravstvenega sistema.
    Vir: EK    269. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 4. junija 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je seznanil z delom vladnih projektnih skupin za ekonomsko demokracijo in prekarna dela. V skladu z dosedanjo prakso ESS ustanovi delovne skupine in vanje imenuje svoje predstavnike.

    V nadaljevanju je ESS soglašal s spremembami Načrta aktivne politike zaposlovanja za leto 2015 ter se seznanil z letnim poročilom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2014 in poročilom o izvajanju in učinkih Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno za leto 2014.

    ESS je pri obravnavi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih sprejel sklep, da Vlada RS v skladu s svojimi pristojnostmi prouči in upošteva v razpravi dane pripombe socialnih partnerjev.

    ESS je prekinil sejo in bo razpravo o predlogu Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter predlogu Sklepa o določitvi deleža cene za uporabo omrežja za financiranje Agencije za energijo za leto 2015 nadaljeval v prihodnjem tednu.


    268. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 13. maja 2015


    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil s predlogom Zakona o davčnem potrjevanju računov. Ministrstvo za finance bo proučilo v današnji razpravi dane pripombe in predloge ter jih poskušalo čim bolj upoštevati. Prav tako bo nadaljevalo sodelovanje pri pripravah izvedbenih predpisov in izvedbenih dejavnosti.


    NADALJEVANJE 266. SEJE EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 24. aprila 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju: ESS) je na današnji seji nadaljeval razpravo o osnutku Nacionalnega reformnega programa 2015–2016 in se seznanil z dokumentom z dne 23. 4. 2015. ESS predlaga Vladi RS, da prouči v razpravi dane pripombe in jih v čim večji meri vključi v dokument, ki ga bo sprejela prihodnji teden na svoji seji.


    267. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 23. aprila 2015


    Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil s Strategijo upravljanja kapitalskih naložb v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za finance bo proučilo v današnji razpravi dane pripombe in predloge ter hkrati pozvalo socialne partnerje, da jih lahko do konca prihodnjega tedna predložijo še pisno.


    266. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 17. aprila 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) je podprl smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu. Na podlagi strokovnih izhodišč so jih pripravili Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, UKC – Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa ter Nacionalni inštitut za javno zdravje.

    ESS je začel obravnavati osnutek Nacionalnega reformnega programa 2015–2016 in delovni osnutek Programa stabilnosti 2015. Razprava o obeh dokumentih se bo nadaljevala v petek, 24. 4. 2015.


    265. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 10. april 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) je podprl celovit načrt projektov na davčnem področju za leto 2015. Prevladujoče mnenje med člani Ekonomsko-socialnega sveta je, da v usmerjevalni odbor imenujejo predstavnike, ki so tudi podpisniki socialnega sporazuma.

    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil s predlogom zakona o zavarovalništvu in naložil Ministrstvu za finance, da prouči v razpravi dane predloge.

    Ekonomsko-socialni svet se je v nadaljevanju seznanil s pobudo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije za ratifikacijo Konvencije št. 94 Mednarodne organizacije dela o preprečevanju socialnega dampinga v javnem naročanju ter s stališčem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do te pobude.


    264. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 27. marec 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je seznanil s četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje 1. 10.–31. 12. 2014.

    V nadaljevanju se je ESS seznanil s Strategijo upravljanja kapitalskih naložb. Ministrstvo za finance bo proučilo dane pripombe in predloge ter do 10. aprila pripravilo čistopis predloga strategije.


    263. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 13. marec 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je seznanil z izhodišči in usmeritvami za pripravo Nacionalnega reformnega programa 2015–2016. Člani ESS najpozneje do 20. 3. 2015 podajo predloge o posameznih ciljih in ukrepih. Po pripravi osnutka Nacionalnega reformnega programa bo ESS na seji, ki bo predvidoma 3. aprila, obravnaval celotno vsebino.

    ESS je v nadaljevanju obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini in se seznanil s stališči socialnih partnerjev. Vendar pa ni dosegel soglasja o vsebini predlaganih sprememb.


    262. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 20. februar 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je seznanil s problematiko izobraževanja odraslih in poziva Vlado Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da do konca leta pripravi mrežo javnih ustanov za izobraževanje odraslih.

    ESS se je prav tako seznanil s problematiko regresnih zahtevkov. Delodajalska stran bo do ene od prihodnjih sej pripravila natančnejši predlog rešitev.

    ESS je podprl predlog zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.


    261. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 12. februar 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je seznanil s predlogom rebalansa Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) za leto 2015 in predlogom novele Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015.

    ESS se je seznanil tudi z akcijskim načrtom uvedbe davčnih blagajn v RS.

    Naslednja seja ESS bo v petek, 20. 2. 2015.


    260. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 6. februar 2015


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) je obravnaval predlog Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Ministrstvo za javno upravo bo proučilo v današnji razpravi dane pripombe in prejete pisne pripombe v javni razpravi.

    V nadaljevanju se je ESS seznanil z informacijo o pogajanjih za sklenitev Obsežnega gospodarskega in trgovinskega sporazuma med EU in Kanado (CETA), o Čezatlantskem partnerstvu za trgovino in investicije med EU in ZDA (TTIP) in o Sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA). Prav tako se je seznanil s Štirinajstim poročilom Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene) – področje varstva otrok, družine in migrantov – za referenčno obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2013.


    PODPIS SOCIALNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE 20152016


    Socialni sporazum za obdobje 2015–2016 so 5. februarja 2015 podpisali predstavniki vlade ter vse reprezentativne delodajalske in sindikalne organizacije, razen Gospodarske zbornice Slovenije, ki v pogajanjih ni sodelovala.    Vir: UKOM    DOPISNA SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA Z DNE 22. 1. 2015


    Ekonomsko-socialni svet je na dopisni seji sprejel sklep, da se minimalna plača, ki je bila za leto 2014 določena v višini 789,15 evra, uskladi z ugotovljeno rastjo cen življenjskih potrebščin 0,2 % in tako od 1. januarja 2015 znaša 790,73 evra.    259. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 19. december 2014


    Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je seznanil z negativnimi posledicami novih obremenitev v gospodarstvu, na katere so opozorili socialni partnerji. Prav tako se je seznanil z aktualno problematiko v turističnem gospodarstvu. Socialni partnerji si zaradi izteka sedanje strategije želijo sodelovanja pri pripravi nove. V nadaljevanju je ESS prejel informacijo o delu projektne skupine EU za investicije in o naboru slovenskih projektov. Na koncu seje je ESS podprl politiko štipendiranja 2015–2019.


    258. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 5. december 2014


    Današnji Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) se je seznanil z raziskavo o upravljanju varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih v Republiki Sloveniji ter učinki nove zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu in pozval Svet za varnost in zdravje pri delu k učinkovitejšemu delu.

    V nadaljevanju se je ESS seznanil s predlogom načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2015 in pozval Vlado RS, da v rebalansu proračuna za leto 2015 zagotovi sredstva, ki bodo omogočala zadostno in učinkovito izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja.

    Predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je predstavil Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 in Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.


    LETNO SREČANJE PREDSEDNIKOV IN GENERALNIH SEKRETARJEV EKONOMSKO-SOCIALNIH SVETOV (ESS) DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKEGA EKONOMSKO-SOCIALNEGA ODBORA (EESO) – Pariz, 13. in 14. november

    Letošnje srečanje predsednikov in generalnih sekretarjev Ekonomsko-socialnih svetov držav članic Evropske unije in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora je bilo v Parizu 13. in 14. novembra 2014.

    V prvem delu srečanja je Yves Veyrier, predsednik strokovne komisije za evropske in mednarodne zadeve pri Ekonomskem, socialnem in okoljevarstvenem svetu Francije, predstavil izsledke raziskave o vlogi ekonomsko-socialnih svetov in pričakovanjih civilne družbe od Evropske unije.

    Stefano Palmieri, predsednik pripravljalnega odbora, EESC, je razgrnil poročilo o Strategiji Evrope 2020. Poročilo o strategiji bo predstavljeno na mednarodni konferenci 4. in 5. decembra 2014 v Rimu kot priprava na zasedanje Evropskega sveta marca 2015.

    Predstavniki EESC ter predsedniki in generalni sekretarji ESS so predlagali vrsto smernic, ki naj začrtajo evropsko pot v naslednjih petih letih.

    V drugem delu srečanja je potekal simpozij Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na temo pričakovanja civilne družbe, pri čemer je na štirih okroglih mizah sodelovalo več kot 160 udeležencev.

    Izjava_ESSS_EESO_13112014.docx

    http://www.lecese.fr/content/les-conseils-economiques-et-sociaux-face-aux-attentes-de-la-societe-civile-europeenne-le-14-novembre-au-cese

    Vir: ESS Francije    NADALJEVANJE 257. SEJE EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 12. november 2014


    Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil z rebalansom proračuna za leto 2014 in s predlogi ukrepov za rebalans proračuna za leto 2015.

    Hkrati je bil sprejet sklep, da bodo socialni partnerji sodelovali v delovni skupini za analizo obremenitve različnih oblik dela.


    257. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 4. november 2014


    Na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) je dr. Dušan Mramor, minister za finance, socialnim partnerjem predstavil ukrepe za uravnoteženje proračuna RS in rebalans proračuna za leto 2014 ter ukrepe za rebalans proračuna 2015.

    ESS bo sejo nadaljeval v sredo, 12. novembra 2014.


    256. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 24. oktober 2014


    Na današnji seji se je Ekonomsko-socialni svet seznanil s poročiloma Davčne uprave RS in Carinske uprave RS o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. 12. 2013.

    ESS se zaveda pomembnosti digitalne pismenosti za večjo konkurenčnost gospodarstva ter pričakuje vključitev vseh deležnikov pri dvigu te pismenosti in vlaganju v infrastrukturo. Zato bo najmanj 1-krat letno obravnaval stanje digitalne pismenosti v Sloveniji.

    Poleg tega se je ESS seznanil s predlogom poročila o izvajanju Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa. Socialni partnerji bodo svoja stališča ali pripombe poslali na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do 29. oktobra 2014.

    ESS tudi podpira predlog za ratifikacijo Konvencije MOD št. 186 o delu v pomorstvu.


    255. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 17. oktober 2014


    Ekonomsko-socialni svet (ESS) se je na današnji seji seznanil s problematiko privatizacije oziroma prodaje državnega premoženja. Sprejel je sklep, da socialni partnerji sodelujejo pri pripravi strategije upravljanja državnega premoženja. Prav tako so se dogovorili za čim prejšnje delovanje Ekonomsko-socialnega strokovnega odbora in vzpostavitev demografskega sklada, ki se bo napajal iz kupnin od prodaje državnih naložb.

    ESS je sprejel sklep, s katerim poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za finance, da pripravita predloge zakonskih sprememb glede (ne)plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

    Naslednja seja ESS bo predvidoma v petek, 24. oktobra 2014.


    254. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 3. oktober 2014


    Vlada RS in socialni partnerji so se na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) dogovorili o načinu dela za sklenitev socialnega sporazuma.

    ESS je sprejel sklep, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi današnje razprave pripravi spremembe predloga Zakona o matični evidenci, s katerimi bo zlasti rešilo nastalo situacijo, da upokojenim obrtnikom, ki so zaradi nadaljevanja opravljanja svoje dejavnosti dobili odločbe z zahtevo po vračilu pokojnine, teh ne bo treba vračati.

    Naslednja seja ESS bo predvidoma v petek, 17. oktobra 2014.


    253. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 20. junij 2014


    Ekonomsko-socialni svet (ESS) se je na današnji seji seznanil s poročilom Davčne uprave RS o davčnem nadzoru odlivov na davčno ugodnejša območja.

    ESS je sprejel sklep, s katerim bodoči vladi RS predlaga, da na strokovnih izhodiščih pripravi akcijski načrt za povečevanje števila zaposlenih oz. delovno aktivnih (s predlogom prednostnih nalog ter prestrukturiranja različnih področij in programov).


    252. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 13. junij 2014


    Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil s poročilom o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2013 in informacijami o aktivnostih v zvezi s stečajem podjetja Aha Mura.

    Naslednja seja ESS bo v petek, 20. junija 2014.


    251. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 30. maj 2014


    Ekonomsko-socialni svet (ESS) se je na današnji seji seznanil s problematiko v zvezi z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske službe vzdrževanja državnih cest. Ob tem so sprejeli sklep, da bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti proučilo pogoje, ki se nanašajo na pravice delavcev oz. delovnopravno zakonodajo.

    Prav tako so se člani ESS na današnji seji seznanili z letnim poročilom o ukrepih na trgu dela za leto 2013.

    Naslednja seja ESS bo v petek, 13. junija 2014.


    SLAVNOSTNA SEJA ESS 11. aprila 2014


    Ekonomsko-socialni svet v letošnjem letu praznuje 20. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti bo v petek, 11. aprila 2014, ob 14. uri v Kristalni dvorani Predsedniške palače, Prešernova 8, Ljubljana, slavnostna seja sveta.

    Zbrane bosta nagovorili predsednica Ekonomsko-socialnega sveta dr. Anja Kopač Mrak in slavnostna govornica predsednica Vlade Republike Slovenije mag. Alenka Bratušek.

    Častni gost slavnostne seje sveta bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

    V dvajsetih letih delovanja je Ekonomsko-socialni svet opravil 250 sej in na njih obravnaval skoraj 1000 točk dnevnega reda.

    Ob jubileju je Ekonomsko-socialni svet izdal posebno publikacijo, v kateri je prikazano njegovo delovanje od ustanovitve do danes.
    Vir: UKOM
    Tamino Petelinšek/STA    250. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 8. april 2014


    Ekonomsko-socialni svet (ESS) se je na današnji seji seznanil z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2014–2015.

    Na Ministrstvu za notranje zadeve bodo proučili prejete pripombe k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Preden bo predlog zakona predložen vladi, ga bo ponovno obravnaval ESS.

    Člani ESS so se strinjali z nadaljevanjem dela v delovni skupini za pripravo predloga zakona, ki ureja začasno in občasno delo dijakov in študentov.


    249. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 28. februar 2014


    Ekonomsko-socialni svet je ob obravnavi Predloga zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov sprejel sklep, da se prihodnji teden na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sestane delovna skupina, ki bo proučila predloge socialnih partnerjev.

    Prav tako pa bo Ministrstvo za pravosodje proučilo pripombe socialnih partnerjev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju.

    Ekonomsko-socialni svet se je seznanil z vsebino Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora ter pri tej točki soglašal s predlaganimi spremembami.


    248. SEJA EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA – 17. januar 2014


    Ekonomsko-socialni svet je opravil posvetovanje o uskladitvi minimalne plače z inflacijo. Znesek minimalne plače za tekoče leto določi minister za delo po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji in ga objavi v Uradnem listu RS. V razpravi je bilo opozorjeno na vprašanje primernosti sedanjega sistema minimalne plače.

    V nadaljevanju so člani ESS opravili tudi razpravo o spremembi Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 in 2014.