Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse

Ustanovni akt


DOGOVOR O POLITIKI PLAČ V GOSPODARSTVU ZA LETO 1994
(separat socialnega sporazuma)


9. Podpisniki s tem dogovorom ustanavljamo Ekonomsko-socialni svet.

   Ekonomsko-socialni svet je tripartitni organ, ki ga sestavlja 15 članov in v katerega imenujejo po 5 članov delodajalci, delojemalci in vlada.

   Ekonomsko-socialni svet je ustanovljen z namenom, da obravnava vprašanja in ukrepe, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko, kakor tudi tista, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja socialnih partnerjev ter daje v zvezi z njimi mnenja oziroma stališča.

   Svet daje glede vprašanj s področja svojega delovanja predloge in pobude pristojnim organom in organizacijam.

   Svet obravnava zadeve na zahtevo enega od socialnih partnerjev, lahko pa obravnava posamezne zadeve tudi na lastno pobudo.

   Ekonomsko-socialni svet sprejme poslovnik o svojem delu.

   Ekonomsko-socialni svet se konstituira in prične z delom v štirinajstih dneh od podpisa tega dogovora.


10. Podpisniki tega dogovora soglašamo, da se povračila materialnih stroškov v zvezi s službenimi potovanji uredijo enotno za vse zaposlene v Republiki Sloveniji. Način in dinamiko usklajevanja predlaga Ekonomsko-socialni svet.


11. Ta dogovor je posebni sestavni del Socialnega sporazuma med delodajalci, delojemalci in Vlado Republike Slovenije za leto 1994.
   Ekonomsko-socialni svet spremlja izvajanje tega dogovora in daje tolmačenja v zvezi z izvajanjem, po potrebi predlaga tudi spremembe tega dogovora.


   V Ljubljani, dne 25. aprila 1994.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

Dogovor o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994:DOGOVOR_o_politiki_plac_1994 (5).docx