Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse

Protokol Vlade RS in socialnih partnerjev o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga


Predstavniki delavcev, delodajalcev in Vlade Republike Slovenije soglasno sprejemamo


Protokol Vlade Republike Slovenije in socialnih partnerjev
o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga,ki ga sklenejo

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)

in

predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

ter

predstavniki delojemalcev:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Slovenska zveza sindikatov Alternativa in Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost,

(v nadaljnjem besedilu: socialni partnerji)


Z namenom doslednega spoštovanja in spodbujanja socialnega dialoga pri obravnavanju strateških vprašanj in ukrepov v zvezi z ekonomsko in socialno politiko, ki naj prispeva k vsesplošni blaginji v Republiki Sloveniji, se socialni partnerji sporazumejo:
  1. Vlada bo dosledno spoštovala in izvajala določila veljavnih pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in brez predhodne vsebinske obravnave socialnih partnerjev na ESS ne bo sprejemala ali predlagala v sprejetje predpisov, ki sodijo v temeljna ekonomska in socialna področja, ki jih v skladu s svojimi pravili obravnava ESS.
   2. Vlada bo na ravni vseh resornih ministrstev zagotovila spoštovanje pravil ESS in na ta način omogočila, da ESS kot pomemben deležnik sodeluje pri pripravi predpisov že pred začetkom javne obravnave in med njo na način, da oblikuje stališča, mnenja in priporočila k delovnim gradivom, osnutkom in predlogom zakonov, uredb in odredb s področja delovanja ESS.
    3. Vlada bo na ESS usklajena stališča, mnenja in priporočila k delovnim gradivom, osnutkom in predlogom zakonov in uredb s področja delovanja ESS povzela v mnenju vlade na način, da bo iz mnenja jasno razvidno, kaj so stališča, mnenja in priporočila ESS in jih zagovarjala v nadaljnjih postopkih v Državnem zboru Republike Slovenije.

    Ljubljana, dne 15. novembra 2019

    PODPISNIKI:

    Vlada Republike Slovenije:
    Vlada Republike Slovenije
    Marjan Šarec, l. r.

    Delodajalci:
    Gospodarska zbornica Slovenije
    mag. Sonja Šmuc, l. r.

    Združenje delodajalcev Slovenije
    Marjan Trobiš, l. r.

    Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
    Branko Meh, l. r.

    Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
    Drago Delalut, l. r.

    Trgovinska zbornica Slovenije
    mag. Mariča Lah, l. r.

    Delojemalci:
    Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
    Lidija Jerkič, l. r.

    Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
    Branimir Štrukelj, l. r.

    Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
    Jakob Krištof Počivavšek, l. r.

    Slovenska zveza sindikatov Alternativa
    Zdenko Lorber, l. r.

    Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
    Peter Majcen, l. r.

    Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
    Evelin Vesenjak, l. r.

    Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
    Albert Pavlič, l. r.

    Protokol VRS in socialnih partnerjev o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga:Protokol VRS in SocPart.pdf


    Odstop delodajalskih združenj in zbornic od Socialnega sporazuma za obdobje 2015­–2016 – 2. december 2015


    Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter Trgovinska zbornica Slovenije so 27. novembra 2015 odstopili od Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016.

    V dopisu so navedli, da socialni sporazum določa, da je treba o temeljnih vprašanjih s področja delovnopravne zakonodaje, zdravstva in pokojninskega zavarovanja ter plačnega sistema delodajalcev doseči soglasje vseh socialnih partnerjev, torej vlade, sindikatov in delodajalcev. Hkrati so navedli, da socialni sporazum določa, da kolektivne pogodbe dejavnosti pomenijo temelj za določanje višine in načina obračunavanja plač v zasebnem sektorju in da je raven pravne varnosti, zaupanja ljudi v pravni sistem in v delo državnih ter sodnih organov odvisna tudi od uresničevanja pravic v praksi, trajanja upravnih in sodnih postopkov, dostopnosti do pravnih sredstev ter od predvidljivosti in stabilnosti pravnih norm.

    Menijo, da sta z načinom sprejemanja enega izmed temeljnih zakonov s področja delovnopravne zakonodaje, to je Zakona o dopolnitvah Zakona o minimalni plači, dva socialna partnerja bistveno kršila vsaj tri določbe socialnega sporazuma, kar je zanje popolnoma nesprejemljivo. S takim načinom sprejemanja zakona je po njihovem mnenju močno omajano zaupanje med socialnimi partnerji in onemogočen potek socialnega dialoga v naši državi.

    1. decembra 2015 je od socialnega sporazuma odstopila še zadnja članica delodajalskih organizacij, tj. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, na podlagi soglasne odločitve svojega Upravnega odbora.

    Gospodarska zbornica Slovenije ni bila podpisnica Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016.
    SOCIALNI SPORAZUM ZA OBDOBJE 2015 2016

    SocialniSporazum2015-2016.docx    IZHODIŠČA ZA SOCIALNI SPORAZUM 2012 2016

    izhodišča.pdf    SOCIALNI SPORAZUM ZA OBDOBJE 2007 2009

    Express_Conversion_Socialni_sporazum.pdf